คลังสำหรับ 02/06/2016

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กฏหมายลูกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

รายการกฎหมายลูก

พระราชบัญญัติ (ฉบับย้อนหลัง)

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง