คลังหมวดหมู่ : ‘กฎหมายลูก’

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

และใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้

ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังขึ้น ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระ

บัง กรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังให้

สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและ

ใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปู พ.ศ. ๒๕๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

และใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้

ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบางปูขึ้นในท้องที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังให้

สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๓๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและ

ใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และโดยที่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ภาคเหนือให้สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า พ.ศ. ๒๕๓๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนและใช้แรงงานภายในประเทศมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลง ทุนเพื่อการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า ในท้องที่ตำบลบ้านเลน และตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่าการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง