ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล

image_pdf

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล[๑]

                   

 

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล นั้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศยุบสภาตำบลโดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

(๑) สภาตำบลโนนศิลา รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

(๒) สภาตำบลป่าลาน รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(๓) สภาตำบลหนองหลวง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

(๔) สภาตำบลธาตุพนมเหนือ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(๕) สภาตำบลหนองโพธิ์ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กิ่งอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(๖) สภาตำบลปานัน รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

(๗) สภาตำบลสาคอใต้ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

(๘) สภาตำบลปุลากง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๙) สภาตำบลตันหยงจึงงา รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

(๑๐) สภาตำบลบ้านรุน รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๑) สภาตำบลผักไห่และสภาตำบลโคกช้าง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๒) สภาตำบลลำตะเคียน รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๓) สภาตำบลบ้านเกาะและสภาตำบลกกแก้วบูรพา รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๔) สภาตำบลบ้านแป้ง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๕) สภาตำบลห่อหมก รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๖) สภาตำบลบ้านม้า รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๗) สภาตำบลเต่าเล่า รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๑๘) สภาตำบลหนองสูง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

(๑๙) สภาตำบลสี่คลอง รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(๒๐) สภาตำบลห้วยใหญ่ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

(๒๑) สภาตำบลมะกอกหวาน รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

(๒๒) สภาตำบลลาดสาลี่ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

(๒๓) สภาตำบลดงพลับ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

(๒๔) สภาตำบลหนองวัวซอ รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

(๒๕) สภาตำบลบ้านเก่า รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

(๒๖) สภาตำบลรัตนวารี รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่รวมกับสภาตำบลตามประกาศนี้ มีเขตตามเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมรวมกับเขตสภาตำบลที่รวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประชา  มาลีนนท์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สรัลพร/พิมพ์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๙/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

image_pdf