กฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

กำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุด

ที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ที่ดินแปลงใหม่ที่จัดขึ้นในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้องมีขนาดความกว้างของที่ดินด้านติดทางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางวา

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พลตำรวจเอก โกวิท  วัฒนะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่าที่ดินแปลงใหม่ที่จัดขึ้นจะต้องมีขนาดไม่เล็กเกินไปจนเกิดการเสื่อมเสียต่อมาตรฐานการดำรงชีวิตหรือสภาพแวดล้อม ที่ดินขนาดใดจะถือเป็นแปลงเล็กที่สุดที่จะจัดได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑

ฐิติพร/ปรับปรุง

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๐ ก/หน้า ๑๓/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑