กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลหูล่อง และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๘

กฎกระทรวง

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลหูล่อง และตำบลบ้านเพิง

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๔๘[๑]

                  

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ตามพระราชดำริและพื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จดเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้ และเขตทางของถนน นศ. ๔๐๔๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ – บ้านบางยา ฟากใต้

ทิศตะวันออก จดเขตทางของถนน นศ. ๔๐๔๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ – บ้านบางยา ฟากตะวันตก

                ทิศใต้ จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่ตั้งอยู่บนถนน นศ. ๔๐๔๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ - บ้านบางยา ตัดกับเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร จากแนวกึ่งกลางแม่น้ำปากพนังกับจุดที่อยู่ห่างจากจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔กับถนนเข้าโครงการลุ่มแม่น้ำปากพนังตามพระราชดำริ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร

ทิศตะวันตก จดเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ ฟากตะวันออก จนบรรจบกับจุดเริ่มต้น

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณดังต่อไปนี้ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ ๑

                   ทิศเหนือ จดคลองหอยราก ฝั่งใต้ ผ่านแม่น้ำปากพนัง และเป็นเส้นเลียบแม่น้ำปากพนังฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ จนจดคลองบางปรง ฝั่งใต้ เลียบคลองบางปรง ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก จนจดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง)

                    ทิศตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ตรงจุดที่ห่างจากจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๐๑๓ (ตอนเลี่ยงเมือง) เป็นระยะ ๓,๐๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเป็นเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับแนวกึ่งกลางแม่น้ำปากพนัง

                  ทิศใต้ จดเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่ตั้งอยู่บนถนน นศ. ๔๐๔๕ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๓ - บ้านบางยา ตัดกับเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร จากแนวกึ่งกลางแม่น้ำปากพนังกับจุดที่อยู่ห่างจากจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔กับถนนเข้าโครงการลุ่มแม่น้ำปากพนังตามพระราชดำริไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร และจากจุดนี้เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

                  ทิศตะวันตก จดเส้นตรงที่เริ่มจากจุดที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ ตัดกับถนนเข้าโครงการลุ่มแม่น้ำปากพนังตามพระราชดำริ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙๔ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับจุดเริ่มต้น

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

                 ข้อ ๒  ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลหูล่อง และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามก่อสร้างอาคารอื่นใด เว้นแต่

                  (๑) อาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น

(๒) เขื่อน สะพาน ทางหรือท่อระบายน้ำ ท่าน้ำ รั้ว กำแพง หรือประตู

(๓) อาคารของทางราชการ

(ข) ภายในบริเวณที่ ๒ ห้ามก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร

(๒ โรงงานทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานจำพวกที่ ๑ และโรงงานจำพวกที่ ๒ ที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร

(๓) โรงมหรสพ

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือเป็นไปเพื่อการค้า หรือก่อเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๕) อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินตลาดอื่นน้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๗) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

(๘) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๙) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ หรือเส้นทางหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายดังกล่าวที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร

(๑๐) ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร

(๑๑) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(๑๒) โรงกำจัดขยะมูลฝอย

(๑๓) โรงฆ่าสัตว์

การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๓  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ห้ามบุคคลใดดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

                  ข้อ ๔  อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๒

                  ข้อ ๕  อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สุธรรม แสงประทุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลปากพนัง ตำบลหูล่อง และตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา แต่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในบริเวณดังกล่าวต่อไป ยกเว้นในท้องที่ตำบลปากพนัง เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสถาปัตยกรรมและการควบคุมความหนาแน่นของอาคาร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[๑] รก.๒๕๔๘/๕ก/๖/๑๔ มกราคม ๒๕๔๘