กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย

พ.ศ. ๒๕๕๕[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้

          “การปรับปรุงดินหรือที่ดิน” หมายความว่า การพัฒนาดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

          ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินทำการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นคำขอตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด ณ กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอตามที่คณะกรรมการกำหนด

          ข้อ ๓  เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ในกรณีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอทิ้งคำขอและให้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

          ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวว่าสมควรจะดำเนินการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ำ หรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามข้อ ๓ เพื่อเสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ

          ข้อ ๕  ให้อธิบดีพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุมัติตามคำขอ ให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้และกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าใช้จ่ายไว้ด้วย

ข้อ ๖  เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แล้วให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) เก็บตัวอย่างดินแล้วส่งตัวอย่างดินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ดินดำเนินการ

(ข) ออกแบบการจัดระบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน และพิจารณาให้คำแนะนำในการจัดการดินและปรับปรุงดินหรือที่ดิน

(ค) พิมพ์แบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน แล้วรายงานต่ออธิบดี

(ง) ส่งแบบให้ผู้ยื่นคำขอ

(๒) ในกรณีการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) สำรวจภูมิประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

(ข) สำรวจดินหรือที่ดินเพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างละเอียด

(ค) ออกแบบและเขียนแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

(ง) เสนอแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลงนามอนุมัติแบบ

(จ) พิมพ์แบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แล้วรายงานต่ออธิบดี

(ฉ) ส่งแบบให้ผู้ยื่นคำขอ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พรศักดิ์  เจริญประเสริฐ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะรายเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๒๕/๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕