กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้นหรือการได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้น

หรือการได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๒[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ในกรณีที่เจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์หรือได้ที่ดินในสัดส่วนของราคาที่มากกว่าหรือได้ที่ดินที่มีราคาเพิ่มขึ้นกว่าสัดส่วนราคาที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินจ่ายค่าชดเชยอันเป็นราคาในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยตามผลต่างของประโยชน์ที่ได้รับให้แก่โครงการจัดรูปที่ดิน

 

ข้อ ๒  ในกรณีที่เจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์หรือได้ที่ดินในสัดส่วนของราคาที่น้อยกว่าหรือได้ที่ดินที่มีราคาน้อยลงกว่าสัดส่วนราคาที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินได้รับค่าชดเชยอันเป็นราคาในส่วนที่น้อยลงเป็นการชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดิน

 

ข้อ ๓  การคำนวณค่าชดเชยตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับการประเมินราคาทรัพย์สินของผู้เชี่ยวชาญการตีราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒

 

ข้อ ๔  ในการจ่ายค่าชดเชยตามข้อ ๑ ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งจำนวนค่าชดเชยและกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นหนังสือ  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนค่าชดเชยที่เจ้าของที่ดินต้องชำระด้วย หากเจ้าของที่ดินไม่ชำระค่าชดเชยภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

 

ข้อ ๕  ในการจ่ายค่าชดเชยตามข้อ ๒ ให้แก่เจ้าของที่ดิน ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งจำนวนค่าชดเชยและกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นหนังสือ  ทั้งนี้ ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินชำระเงินแก่เจ้าของที่ดินโดยไม่ชักช้า

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า ในการจ่ายค่าชดเชยระหว่างกันนั้น ถ้าราคาที่ดินได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีสัดส่วนที่ไม่เท่าเทียมกัน ให้ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือได้ที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น แล้วแต่กรณี จ่ายค่าชดเชยตามผลต่างของประโยชน์ที่ตนได้รับให้กับโครงการจัดรูปที่ดินและให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในสัดส่วนน้อยกว่าหรือได้ที่ดินที่มีราคาน้อยลง มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดิน และการจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้นหรือการได้รับค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ฐิติพร/ปรับปรุง

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๑/๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒