กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง

กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

.. ๒๕๔๖

                  

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

() กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (.. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. ๒๕๓๕

() กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (.. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. ๒๕๓๕

ข้อ ๒  ให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข้อ ๓[๑]  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๔๖

ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

ลำดับที่

สัตว์ป่าคุ้มครอง

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

 

๒๔

 

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

 

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

 

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

 

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

 

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

๑๔๕

 

๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

๑๔๙

๑๕๐

๑๕๑

๑๕๒

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

๑๖๐

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

๑๖๘

๑๖๙

๑๗๐

๑๗๑

๑๗๒

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

๑๘๕

๑๘๖

๑๘๗

๑๘๘

๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๕

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๑๙๙

๒๐๐

๒๐๑

๒๐๒

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

 

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

 

๗๓

๗๔

 

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

 

๗๙

๘๐

๘๑

 

๘๒

๘๓

 

๘๔

 

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

 

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

 

๑๓๙

 

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

 

๑๔๕

๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

๑๔๙

๑๕๐

๑๕๑

๑๕๒

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

๑๖๐

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

 

๑๖๖

 

๑๖๗

๑๖๘

๑๖๙

๑๗๐

๑๗๑

 

๑๗๒

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

๑๘๕

๑๘๖

๑๘๗

๑๘๘

๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๕

๑๙๖

 

๑๙๗

๑๙๘

 

๑๙๙

๒๐๐

 

๒๐๑

๒๐๒

๒๐๓

๒๐๔

๒๐๕

๒๐๖

๒๐๗

๒๐๘

๒๐๙

๒๑๐

๒๑๑

๒๑๒

๒๑๓

๒๑๔

๒๑๕

๒๑๖

๒๑๗

๒๑๘

๒๑๙

๒๒๐

๒๒๑

๒๒๒

๒๒๓

๒๒๔

๒๒๕

๒๒๖

๒๒๗

๒๒๘

๒๒๙

๒๓๐

๒๓๑

๒๓๒

๒๓๓

๒๓๔

๒๓๕

๒๓๖

๒๓๗

๒๓๘

๒๓๙

๒๔๐

๒๔๑

๒๔๒

๒๔๓

๒๔๔

๒๔๕

๒๔๖

๒๔๗

๒๔๘

๒๔๙

๒๕๐

๒๕๑

๒๕๒

๒๕๓

๒๕๔

๒๕๕

๒๕๖

๒๕๗

๒๕๘

๒๕๙

๒๖๐

๒๖๑

๒๖๒

๒๖๓

๒๖๔

๒๖๕

๒๖๖

๒๖๗

๒๖๘

๒๖๙

๒๗๐

๒๗๑

๒๗๒

๒๗๓

๒๗๔

๒๗๕

๒๗๖

๒๗๗

๒๗๘

๒๗๙

๒๘๐

๒๘๑

๒๘๒

๒๘๓

๒๘๔

๒๘๕

๒๘๖

๒๘๗

๒๘๘

๒๘๙

๒๙๐

๒๙๑

๒๙๒

๒๙๓

๒๙๔

๒๙๕

๒๙๖

๒๙๗

๒๙๘

๒๙๙

๓๐๐

๓๐๑

๓๐๒

๓๐๓

๓๐๔

๓๐๕

๓๐๖

๓๐๗

๓๐๘

๓๐๙

๓๑๐

๓๑๑

๓๑๒

๓๑๓

 

๓๑๔

 

๓๑๕

๓๑๖

๓๑๗

๓๑๘

๓๑๙

๓๒๐

๓๒๑

๓๒๒

๓๒๓

๓๒๔

๓๒๕

๓๒๖

๓๒๗

๓๒๘

๓๒๙

๓๓๐

๓๓๑

๓๓๒

๓๓๓

๓๓๔

๓๓๕

๓๓๖

๓๓๗

๓๓๘

๓๓๙

๓๔๐

๓๔๑

๓๔๒

๓๔๓

๓๔๔

๓๔๕

๓๔๖

๓๔๗

๓๔๘

๓๔๙

๓๕๐

๓๕๑

๓๕๒

๓๕๓

๓๕๔

๓๕๕

๓๕๖

๓๕๗

๓๕๘

๓๕๙

๓๖๐

๓๖๑

๓๖๒

๓๖๓

๓๖๔

๓๖๕

๓๖๖

๓๖๗

๓๖๘

๓๖๙

๓๗๐

๓๗๑

๓๗๒

๓๗๓

๓๗๔

๓๗๕

๓๗๖

๓๗๗

๓๗๘

๓๗๙

๓๘๐

๓๘๑

๓๘๒

๓๘๓

๓๘๔

๓๘๕

๓๘๖

๓๘๗

๓๘๘

๓๘๙

๓๙๐

๓๙๑

๓๙๒

๓๙๓

๓๙๔

๓๙๕

๓๙๖

๓๙๗

๓๙๘

๓๙๙

๔๐๐

๔๐๑

๔๐๒

๔๐๓

๔๐๔

๔๐๕

๔๐๖

๔๐๗

๔๐๘

๔๐๙

๔๑๐

๔๑๑

๔๑๒

๔๑๓

๔๑๔

๔๑๕

๔๑๖

๔๑๗

๔๑๘

๔๑๙

๔๒๐

๔๒๑

๔๒๒

๔๒๓

๔๒๔

๔๒๕

๔๒๖

๔๒๗

๔๒๘

๔๒๙

๔๓๐

๔๓๑

๔๓๒

๔๓๓

๔๓๔

๔๓๕

๔๓๖

๔๓๗

 

๔๓๘

๔๓๙

๔๔๐

๔๔๑

๔๔๒

๔๔๓

๔๔๔

๔๔๕

๔๔๖

๔๔๗

๔๔๘

๔๔๙

๔๕๐

๔๕๑

๔๕๒

๔๕๓

๔๕๔

๔๕๕

๔๕๖

๔๕๗

๔๕๘

๔๕๙

๔๖๐

๔๖๑

๔๖๒

๔๖๓

๔๖๔

๔๖๕

๔๖๖

๔๖๗

๔๖๘

๔๖๙

๔๗๐

๔๗๑

๔๗๒

๔๗๓

๔๗๔

๔๗๕

๔๗๖

๔๗๗

๔๗๘

๔๗๙

๔๘๐

๔๘๑

๔๘๒

๔๘๓

๔๘๔

๔๘๕

 

๔๘๖

๔๘๗

๔๘๘

๔๘๙

๔๙๐

๔๙๑

 

๔๙๒

 

๔๙๓

๔๙๔

๔๙๕

๔๙๖

๔๙๗

๔๙๘

๔๙๙

๕๐๐

๕๐๑

๕๐๒

๕๐๓

๕๐๔

๕๐๕

๕๐๖

๕๐๗

๕๐๘

๕๐๙

๕๑๐

๕๑๑

๕๑๒

๕๑๓

๕๑๔

๕๑๕

๕๑๖

๕๑๗

๕๑๘

๕๑๙

๕๒๐

๕๒๑

๕๒๒

๕๒๓

๕๒๔

๕๒๕

๕๒๖

๕๒๗

๕๒๘

๕๒๙

๕๓๐

๕๓๑

๕๓๒

๕๓๓

๕๓๔

๕๓๕

๕๓๖

๕๓๗

๕๓๘

๕๓๙

๕๔๐

๕๔๑

๕๔๒

๕๔๓

๕๔๔

๕๔๕

๕๔๖

๕๔๗

๕๔๘

๕๔๙

๕๕๐

๕๕๑

๕๕๒

๕๕๓

๕๕๔

๕๕๕

๕๕๖

๕๕๗

 

๕๕๘

๕๕๙

๕๖๐

๕๖๑

๕๖๒

๕๖๓

๕๖๔

๕๖๕

๕๖๖

๕๖๗

๕๖๘

๕๖๙

๕๗๐

๕๗๑

๕๗๒

๕๗๓

๕๗๔

๕๗๕

๕๗๖

๕๗๗

๕๗๘

 

๕๗๙

๕๘๐

๕๘๑

๕๘๒

๕๘๓

๕๘๔

๕๘๕

๕๘๖

๕๘๗

๕๘๘

๕๘๙

๕๙๐

 

๕๙๑

๕๙๒

๕๙๓

๕๙๔

๕๙๕

๕๙๖

๕๙๗

๕๙๘

๕๙๙

๖๐๐

๖๐๑

๖๐๒

๖๐๓

๖๐๔

๖๐๕

๖๐๖

๖๐๗

๖๐๘

๖๐๙

๖๑๐

๖๑๑

๖๑๒

๖๑๓

๖๑๔

๖๑๕

๖๑๖

๖๑๗

๖๑๘

๖๑๙

๖๒๐

๖๒๑

๖๒๒

๖๒๓

๖๒๔

๖๒๕

๖๒๖

๖๒๗

๖๒๘

๖๒๙

๖๓๐

๖๓๑

๖๓๒

๖๓๓

๖๓๔

๖๓๕

๖๓๖

๖๓๗

๖๓๘

๖๓๙

๖๔๐

๖๔๑

๖๔๒

๖๔๓

๖๔๔

๖๔๕

๖๔๖

๖๔๗

๖๔๘

๖๔๙

 

๖๕๐

๖๕๑

๖๕๒

๖๕๓

๖๕๔

๖๕๕

๖๕๖

๖๕๗

๖๕๘

๖๕๙

๖๖๐

๖๖๑

๖๖๒

๖๖๓

๖๖๔

๖๖๕

๖๖๖

๖๖๗

๖๖๘

๖๖๙

๖๗๐

๖๗๑

๖๗๒

๖๗๓

๖๗๔

๖๗๕

๖๗๖

๖๗๗

๖๗๘

๖๗๙

๖๘๐

๖๘๑

๖๘๒

๖๘๓

๖๘๔

๖๘๕

๖๘๖

๖๘๗

๖๘๘

๖๘๙

๖๙๐

๖๙๑

๖๙๒

๖๙๓

๖๙๔

๖๙๕

๖๙๖

๖๙๗

๖๙๘

๖๙๙

๗๐๐

๗๐๑

๗๐๒

๗๐๓

๗๐๔

๗๐๕

๗๐๖

๗๐๗

๗๐๘

๗๐๙

๗๑๐

๗๑๑

๗๑๒

๗๑๓

๗๑๔

๗๑๕

๗๑๖

๗๑๗

๗๑๘

๗๑๙

๗๒๐

๗๒๑

๗๒๒

๗๒๓

๗๒๔

๗๒๕

๗๒๖

๗๒๗

๗๒๘

๗๒๙

๗๓๐

๗๓๑

๗๓๒

๗๓๓

๗๓๔

๗๓๕

๗๓๖

๗๓๗

๗๓๘

๗๓๙

๗๔๐

๗๔๑

๗๔๒

๗๔๓

๗๔๔

๗๔๕

๗๔๖

๗๔๗

๗๔๘

๗๔๙

๗๕๐

๗๕๑

๗๕๒

๗๕๓

๗๕๔

๗๕๕

๗๕๖

๗๕๗

๗๕๘

๗๕๙

๗๖๐

๗๖๑

๗๖๒

๗๖๓

๗๖๔

๗๖๕

๗๖๖

๗๖๗

๗๖๘

๗๖๙

๗๗๐

๗๗๑

๗๗๒

๗๗๓

๗๗๔

 

๗๗๕

๗๗๖

 

๗๗๗

๗๗๘

๗๗๙

๗๘๐

๗๘๑

๗๘๒

๗๘๓

๗๘๔

๗๘๕

๗๘๖

๗๘๗

๗๘๘

๗๘๙

๗๙๐

๗๙๑

๗๙๒

๗๙๓

๗๙๔

๗๙๕

๗๙๖

๗๙๗

 

๗๙๘

๗๙๙

๘๐๐

๘๐๑

๘๐๒

๘๐๓

๘๐๔

๘๐๕

๘๐๖

๘๐๗

๘๐๘

๘๐๙

๘๑๐

๘๑๑

๘๑๒

๘๑๓

๘๑๔

๘๑๕

๘๑๖

๘๑๗

๘๑๘

๘๑๙

๘๒๐

๘๒๑

๘๒๒

๘๒๓

๘๒๔

๘๒๕

๘๒๖

๘๒๗

๘๒๘

๘๒๙

๘๓๐

๘๓๑

๘๓๒

๘๓๓

๘๓๔

๘๓๕

๘๓๖

๘๓๗

๘๓๘

๘๓๙

๘๔๐

๘๔๑

๘๔๒

๘๔๓

๘๔๔

๘๔๕

๘๔๖

๘๔๗

๘๔๘

๘๔๙

๘๕๐

๘๕๑

๘๕๒

๘๕๓

๘๕๔

๘๕๕

๘๕๖

๘๕๗

๘๕๘

๘๕๙

๘๖๐

๘๖๑

๘๖๒

๘๖๓

๘๖๔

๘๖๕

๘๖๖

๘๖๗

๘๖๘

๘๖๙

๘๗๐

๘๗๑

 

๘๗๒

๘๗๓

๘๗๔

๘๗๕

 

๘๗๖

 

๘๗๗

๘๗๘

๘๗๙

๘๘๐

๘๘๑

๘๘๒

๘๘๓

๘๘๔

๘๘๕

๘๘๖

๘๘๗

๘๘๘

๘๘๙

๘๙๐

๘๙๑

๘๙๒

๘๙๓

๘๙๔

๘๙๕

๘๙๖

๘๙๗

๘๙๘

๘๙๙

๙๐๐

๙๐๑

๙๐๒

๙๐๓

๙๐๔

๙๐๕

๙๐๖

๙๐๗

๙๐๘

๙๐๙

๙๑๐

๙๑๑

๙๑๒

๙๑๓

๙๑๔

๙๑๕

๙๑๖

๙๑๗

๙๑๘

๙๑๙

๙๒๐

๙๒๑

๙๒๒

๙๒๓

๙๒๔

๙๒๕

๙๒๖

๙๒๗

๙๒๘

๙๒๙

๙๓๐

๙๓๑

๙๓๒

๙๓๓

๙๓๔

๙๓๕

๙๓๖

๙๓๗

๙๓๘

๙๓๙

๙๔๐

๙๔๑

๙๔๒

๙๔๓

๙๔๔

๙๔๕

๙๔๖

๙๔๗

๙๔๘

๙๔๙

๙๕๐

๙๕๑

๙๕๒

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

 

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

 

๔๖

๔๗

๔๘

 

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

 

๗๖

๗๗

๗๘

 

๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

 

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

 

๙๐

๙๑

๙๒

 

๑๐

๑๑

๑๒

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

 

 

๑๐

๑๑

๑๒

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กระจงควาย (Tragulus napu)

กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)

กระต่ายป่า (Lepus peguensis)

กระทิงหรือเมย (Bos gaurus)

กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)

กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)

กระรอกบินแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus)

กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)

กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)

กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus)

กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii)

กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus)

กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus)

กวางป่า (Cervus unicolor)

ค่างดำ (Presbytis femoralis)

ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus)

ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)

ค่างหงอก (Presbytis cristata)

ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula)

ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus)

ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)

ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว (Murina leucogaster)

ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก

(Murina aurata)

ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง

(Murina tubinaris)

ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Murina huttonii)

ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis)

ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi)

ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Scotomanes ornatus)

ค้างคาวท้องสีนํ้าตาลสุราษฎร์ (Eptesicus demissus)

ค้างคาวท้องสีนํ้าตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis)

ค้างคาวท้องสีนํ้าตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus)

ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata)

ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา (Tadarida teniotis)

ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia)

ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax)

ค้างคาวปีกจุด (Balionycteris maculata)

ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon)

ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (Taphozous longimanus)

ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus)

ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi)

ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus medius)

ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater)

ค้างคาวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus)

ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii)

ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus)

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula)

ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)

ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii)

ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox)

ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi)

ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli)

ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii)

ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis)

ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)

ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)

ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)

ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli)

ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)

ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi)

ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)

ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)

ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus)

ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno)

ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus)

ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli)

ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis)

ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus)

ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)

ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii)

ค้างคาวมือปุ่ม (Glischropus tylopus)

ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus)

ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius)

ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus)

ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)

ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi)

ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa)

ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii)

ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta)

ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta)

ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae)

ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)

ค้างคาวลูกหนูถํ้า (Pipistrellus pulveratus)

ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)

ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำ เหลือบ

(Pipistrellus circumdatus)

ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra)

ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)

ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)

ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra)

ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)

ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei)

ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis)

ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona)

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า

(Hipposideros ater)

ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)

ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus)

ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)

ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus)

ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)

ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli)

ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Macroglossus minimus)

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)

ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata)

ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephalus)

ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola)

ค้างคาวหางหนู (Rhinopoma microphyllum)

ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altarium)

ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)

ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)

ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola)

ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis)

ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus)

ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti)

ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis)

ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans)

ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io)

ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithii)

ชะนีดำ ใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus)

ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)

ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus)

ชะนีมือดำ (Hylobates agilis)

ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง

(Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)

ชะมดนํ้า หรือ อีเห็นนํ้า (Cynogale bennettii)

ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila)

ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)

ช้าง (Elephas maximus)

ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน

(Axis porcinus หรือ Cervus porcinus)

นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)

นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)

นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana)

นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)

บ่าง หรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus)

พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)

พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas)

พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus)

พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans)

พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)

พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis)

พังพอนกินปู (Herpestes urva)

พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)

เพียงพอนเล็กสีนํ้าตาล (Mustela nudipes)

เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa)

เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica)

เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก

(Atherurus macrourus)

เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)

แมวดาว หรือแมวแกว (Felis bengalensis)

แมวป่า หรือเสือกระต่าย (Felis chaus)

แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps)

ลิงกัง (Macaca nemestrina)

ลิงลม หรือนางอาย (Nycticebus coucang)

ลิงวอก (Macaca mulatta)

ลิงเสน (Macaca arctoides)

ลิงแสม (Macaca fascicularis)

ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis)

ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)

ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)

โลมากระโดด (Stenella longirostris)

โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)

โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)

โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)

โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)

โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)

โลมาลายจุด (Stenella attenuata)

โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides)

โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)

วาฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris)

วาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)

วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)

วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca)

วาฬเพชรฆาตดำ (Pseudorca crassidens)

วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuata)

วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens)

วาฬฟิน (Balaenoptera physaius)

วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)

วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus)

วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)

วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)

วัวแดง หรือวัวดำ หรือวัวเพลาะ (Bos javanicus)

เสือโคร่ง (Panthera tigris)

เสือดาว หรือเสือดำ (Panthera pardus)

เสือปลา (Felis viverrina)

เสือไฟ (Felis temminckii)

เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa)

หนูเกาะ (Rattus remotus)

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon)

หนูถํ้า (Leopoldamys neilli)

หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus)

หมาจิ้งจอก (Canis aureus)

หมาใน หรือหมาแดง (Cuon alpinus)

หมาไม้ (Martes flavigula)

หมาหริ่ง (Melogale personata)

หมีขอ หรือบินตุรง (Arctictis binturong)

หมีควาย หรือหมีดำ (Ursus thibetanus)

หมีหมา หรือหมีคน (Ursus malayanus)

หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)

อีเก้ง หรือเก้ง หรือฟาน (Muntiacus muntjak)

อีเห็นลายเมฆ หรือชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)

อีเห็นลายเสือ หรือชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)

อีเห็นลายเสือโคร่ง หรืออีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana)

สัตว์ป่าจำพวกนก

ไก่จุก (Rollulus rouloul )

ไก่นวล (Rhizothera longirostris )

ไก่ป่า (Gallus gallus)

ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi )

ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)

ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)

ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophuraleucomelana)

ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae )

นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)

นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)

นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Passer rutilans)

นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)

นกกระจ้อยแก้มสีเทา (Seicercus poliogenys)

นกกระจ้อยเขาสูง (Bradypterus mandelli หรือBradypterus seebohmi)

นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris)

นกกระจ้อยคอดำ (Abroscopus albogularis)

นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians )

นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphurea)

นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius)

นกกระจ้อยวงตาสีทอง

Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii)

นกกระจ้อยหางสีเรียบ (Seicercus soror)

นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini)

นกกระจ้อยสีนํ้าตาล (Bradypterus luteoventris)

นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes)

นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)

นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea )

นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major )

นกกระจ้อยอกเทา (Bradypterus davidi หรือBradypterus thoracicus)

นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus )

นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)

นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar )

นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)

นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)

นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้า (Phylloscopus trochiloides )

นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus)

นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Phylloscopus maculipennis )

นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Phylloscopus cantator)

นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti)

นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus)

นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher)

นกกระจิ๊ดท้องสีนํ้าตาล (Phylloscopus subaffinis)

นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)

นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)

นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Phylloscopus humei)

นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis)

นกกระจิ๊ดสีคลํ้า (Phylloscopus fuscatus)

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)

นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (Phylloscopus davisoni )

นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Phylloscopus reguloides)

นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Phylloscopus armandii)

นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus)

นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis)

นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)

นกกระจิบภูเขา (Orthotomus cuculatus)

นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis)

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris)

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens)

นกกระจิบหญ้าสีนํ้าตาล (Prinia polychroa)

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata)

นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii)

นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือOrthotomus sepium)

นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)

นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina)

นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava)

นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)

นกกระติ๊ดท้องขาว (Lonchura leucogastra)

นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca)

นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura maja)

นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Eophona migratoria)

นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Mycerobas melanozanthos)

นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis)

นกกระเต็นขาวดำใหญ่ หรือนกกะเต็นขาวดำใหญ่

(Megaceryle lugubris)

นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda)

นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ

(Alcedo euryzona)

นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)

นกกระเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ (Ceyx erithacus)

นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus)

นกกระเต็นน้อยหลังสีนํ้าเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีนํ้าเงิน

(Alcedo meninting)

นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis)

นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)

นกกระเต็นสร้อยคอสีนํ้าตาล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีนํ้าตาล

(Actenoides concretus)

นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata)

นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา

(Halcyon capensis)

นกกระเต็นใหญ่ปีกสีนํ้าตาล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีนํ้าตาล

(Halcyon amauroptera)

นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)

นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules)

นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)

นกกระแตผีชายหาด (Esacus neglectus หรือ Esacus magnirostris)

นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus)

นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris)

นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus)

นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)

นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii)

นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)

นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis)

นกกระทาดงจันทบูรณ์

Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana)

นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)

นกกระทาดงอกสีนํ้าตาล (Arborophila brunneopectus)

นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)

นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii)

นกกระทาสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea)

นกกระทุง (Pelecanus philippensis)

นกกระเบื้องคอขาว (Monticola gularis)

นกกระเบื้องท้องแดง (Monticola rufiventris)

นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)

นกกระปูดนิ้วสั้น (Centropus rectunguis)

นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)

นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)

นกกระสาขาว (Ciconia ciconia)

นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)

นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi)

นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)

นกกระสาดำ (Ciconia nigra)

นกกระสาแดง (Ardea purpurea)

นกกระสานวล (Ardea cinerea)

นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea)

นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana)

นกกรีดนํ้า (Rynchops albicollis)

นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)

นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris)

นกกะรางแก้มแดง (Liocichla phoenicea)

นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis)

นกกะรางคิ้วขาว (Garrulax sannio)

นกกะรางดำ (Garrulax lugubris)

นกกะรางวงตาขาว หรือ นกกะรางกระหม่อมแดง (Garrulax mitratus)

นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)

นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)

นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)

นกกะรางหัวแดง (Garrulax erythrocephalus)

นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)

นกกะรางหางแดง (Garrulax milnei)

นกกะรางอกลาย (Garrulax merulinus)

นกกะรางอกสีนํ้าตาลไหม้ (Garrulax strepitans)

นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii)

นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda)

นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae)

นกกะลิงเขียดหางหนาม (Temnurus temnurus)

นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย

(Copsychus malabaricus)

นกกางเขนดงหางแดง

Trichixos pyrropyga หรือ Copsychus pyrropygus)

นกกางเขนนํ้าดำ หลังแดง (Enicurus ruficapillus)

นกกางเขนนํ้าหลังดำ (Enicurus immaculatus)

นกกางเขนนํ้าหลังเทา (Enicurus schistaceus)

นกกางเขนนํ้าหัวขาว (Enicurus leschenaulti)

นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊

(Copsychus saularis)

นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus)

นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus)

นกกานํ้าปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis)

นกกานํ้าเล็ก (Phalacrocorax niger)

นกกานํ้าใหญ่ (Phalacrocorax carbo)

นกกาบบัว (Mycteria leucocephala)

นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum)

นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma)

นกกาฝากท้องเหลือง (Dicaeum melanoxanthum)

นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)

นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)

นกกาฝากอกแดง (Prionochilus thoracicus)

นกกาฝากอกเพลิง (Dicaeum ignipectus)

นกกาฝากอกเหลือง (Prionochilus maculatus)

นกกาฝากอกสีเลือดหมู (Prionochilus percussus)

นกกาฝากอกสีเนื้อ (Dicaeum ignipectus cambodianum)

นกกาแวน (Crypsirina temia)

นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)

นกกิ้งโครงแก้มขาว (Sturnus cineraceus)

นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว (Sturnia sinensis หรือ Sturnus sinensis)

นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ

(Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus)

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา

(Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus)

นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)

นกกิ้งโครงปีกลายจุด (Saroglossa spiloptera)

นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus vulgaris)

นกกิ้งโครงสีกุหลาบ (Pastor roseus หรือ Sturnus roseus)

นกกิ้งโครงหัวสีนวล

(Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus)

นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis)

นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja)

นกกินปลีคอม่วง (Nectarinia sperata)

นกกินปลีคอสีทองแดง (Nectarinia calcostetha)

นกกินปลีคอสีนํ้าตาล (Anthreptes malacensis)

นกกินปลีคอสีนํ้าตาลแดง (Anthreptes rhodolaema)

นกกินปลีดำม่วง (Nectarinia asiatica)

นกกินปลีแดง (Aethopyga temminckii)

นกกินปลีแดงหัวไพลิน (Aethopyga ignicauda)

นกกินปลีท้ายทอยสีนํ้าเงิน (Hypogramma hypogrammicum)

นกกินปลีสีเรียบ (Anthreptes simplex)

นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalensis)

นกกินปลีหางยาวคอดำ (Aethopyga saturata)

นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า (Aethopyga gouldiae)

นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)

นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris หรือ Halcyon chloris)

นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)

นกกินแมลงคอดำ (Stachyris nigricollis)

นกกินแมลงคอเทา (Stachyris nigriceps)

นกกินแมลงคอลาย (Stachyris striolata)

นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei)

นกกินแมลงตะโพกแดง (Stachyris maculata)

นกกินแมลงตาขาว (Stachyris poliocephala)

นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense)

นกกินแมลงปากหนา

(Malacocincla sepiarium หรือ Trichastoma sepiarium)

นกกินแมลงป่าโกงกาง (Trichastoma rostratum)

นกกินแมลงป่าฝน หรือ นกกินแมลงป่าดิบ

(Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti)

นกกินแมลงป่าสีนํ้าตาลแดง (Trichastoma bicolor)

นกกินแมลงป่าหางสั้น

(Malacocincla malaccense หรือ Trichastoma malaccensis)

นกกินแมลงป่าอกสีนํ้าตาล (Trichastoma tickelli)

นกกินแมลงปีกแดง (Stachyris erythroptera)

นกกินแมลงหน้าผากนํ้าตาล (Stachyris rufifrons)

นกกินแมลงหลังฟู (Macronous ptilosus)

นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum)

นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Malacopteron magnum)

นกกินแมลงหัวสีคลํ้า (Malacopteron affine)

นกกินแมลงหัวสีทอง (Stachyris chrysaea)

นกกินแมลงหัวสีนํ้าตาล (Malacopteron magnirostre)

นกกินแมลงหูขาว (Stachyris leucotis)

นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)

นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)

นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)

นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)

นกโกงกางหัวโต (Pachycephala grisola)

นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)

นกขมิ้นขาว (Oriolus mellianus)

นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii)

นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis)

นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)

นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei)

นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Aegithina viridissima)

นกขมิ้นปากเรียว (Oriolus tenuirostris)

นกขมิ้นหัวดำเล็ก (Oriolus xanthonotus)

นกขมิ้นหัวดำใหญ่ (Oriolus xanthornus)

นกขัติยา (Cutia nipalensis)

นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา (Coracina javensis)

นกขี้เถ้าลายขวาง (Coracina striata)

นกขี้เถ้าใหญ่ (Coracina macei)

นกขุนทอง (Gracula religiosa)

นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)

นกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii)

นกขุนแผนตะโพกสีนํ้าตาล (Harpactes orrhophaeus)

นกขุนแแผนท้ายทอยแดง (Harpactes kasumba)

นกขุนแผนหัวดำ (Harpactes diardii)

นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus)

นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios)

นกเขนท้องแดง (Phoenicurus auroreus)

นกเขนเทาหางแดง (Rhyacornis fuliginosus)

นกเขนน้อยข้างสีส้ม (Tarsiger cyanurus)

นกเขนน้อยคิ้วขาว (Lalage nigra)

นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane)

นกเขนน้อยปีกดำ (Hemipus hirundinaceus)

นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)

นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Erithacus akahige)

นกเขนน้อยสีทอง (Tarsiger chrysaeus)

นกเขนน้อยหัวดำ (Luscinia obscura)

นกเขนน้อยหางแดง (Luscinia sibilans)

นกเขนนํ้าเงิน (Cinclidium frontale)

นกเขนแปลง (Hodgsonius phaenicuroides)

นกเขนสีฟ้าท้ายสีนํ้าตาล (Phoenicurus frontalis)

นกเขนสีฟ้าหางขาว (Cinclidium leucurum)

นกเขนหัวขาวท้ายแดง (Chaimarrornis leucocephalus)

นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)

นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)

นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)

นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)

นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps)

นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall)

นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii)

นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)

นกเขียวก้านตองเล็ก (Chloropsis cyanopogon)

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)

นกเขียวก้านตองใหญ่ (Chloropsis sonnerati)

นกเขียวคราม (Irena puella)

นกเขียวปากงุ้ม (Calyptomena viridis)

นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)

นกแขวก (Nycticorax nycticorax)

นกคอขาวน้อย (Sylvia curruca)

นกคอทับทิม (Luscinia calliope)

นกคอทับทิมอกดำ (Luscinia pectoralis)

นกคอพัน (Jynx torquilla)

นกคอมรกต (Luscinia svecica)

นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba)

นกคอสามสี (Eupetes macrocerus)

นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris)

นกคัคคูด่าง (Clamator jacobinus)

นกคัคคูพันธุ์ยุโรป (Cuculus canorus)

นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus saturatus)

นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus)

นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus)

นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)

นกคัคคูเล็ก (Cuculus poliocephalus)

นกคัคคูสีทองแดง (Chrysococcyx minutillus)

นกคัคคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus)

นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus)

นกคัคคูหางแพน (Cacomantis sepulcralis)

นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Cuculus varius)

นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก (Cuculus vagans)

นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides)

นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax)

นกคิตติเวคขาดำ (Rissa tridactyla)

นกคุ่มสี (Coturnix chinensis)

นกคุ่มอกดำ (Coturnix coromandelica)

นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)

นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica)

นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)

นกคู๊ท (Fulica atra)

นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei)

นกเค้าจุด (Athene brama)

นกเค้าแดง (Otus rufescens)

นกเค้าป่าสีนํ้าตาล (Strix leptogrammica)

นกเค้าป่าหลังจุด (Strix seloputo)

นกเค้าภูเขา (Otus spilocephalus)

นกเค้าแมวหูสั้น (Asio flammeus)

นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)

นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus)

นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia)

นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)

นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensi)

นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Bubo sumatranus)

นกเค้าใหญ่สีคลํ้า (Bubo coromandus)

นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู๋กี๋

(Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus)

นกเงือกกรามช้างปากเรียบ

(Aceros subruficollis หรือ Rhyticeros subruficollis)

นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis)

นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus)

นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา (Anorrhinus galeritus)

นกเงือกปากย่น (Rhyticeros corrugatus)

นกเงือกสีนํ้าตาล (Anorrhinus tickelli หรือ Ptilolaemus tickelli)

นกเงือกสีนํ้าตาลคอขาว (Anorrhinus austeni หรือPtilolaemus austeni)

นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros)

นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus หรือ Berenicornis comatus)

นกจมูกหลอดลาย (Calonectris leucomelas)

นกจมูกหลอดหางสั้น (Puffinus tenuirostris)

นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus)

นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง (Ficedula solitaris)

นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)

นกจับแมลงคอนํ้าตาลแดง (Cyornis banyumas)

นกจับแมลงคอสีนํ้าเงินเข้ม (Cyornis rubeculoides)

นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina)

นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea)

นกจับแมลงดำอกสีส้ม (Ficedula mugimaki)

นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia)

นกจับแมลงพันธุ์จีน (Cyornis rubeculoides)

นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Ficedula strophiata)

นกจับแมลงท้องลาย (Muscicapa griseisticta)

นกจับแมลงป่าชายเลน หรือ นกจับแมลงป่าโกงกาง (Cyornis rufigastra)

นกจับแมลงป่าพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด (Cyornis turcosa)

นกจับแมลงปีกนํ้าตาลแดง (Philentoma pyrhopterum)

นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Ficedula westermanni)

นกจับแมลงสร้อยคอขาว (Ficedula monileger)

นกจับแมลงสีคราม (Ficedula superciliaris)

นกจับแมลงสีคลํ้า (Muscicapa sibirica)

นกจับแมลงสีคลํ้าหางแถบขาว (Cyornis concreta)

นกจับแมลงสีนํ้าตาล (Muscicapa dauurica)

นกจับแมลงสีนํ้าตาลแดง (Muscicapa ferruginea)

นกจับแมลงสีนํ้าตาลท้องลาย (Muscicapa williamsoni)

นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassina)

นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว (Muscicapella hodgsoni)

นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana)

นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน (Cyornis unicolor)

นกจับแมลงหน้าดำคอขาว (Ficedula tricolor)

นกจับแมลงหน้าผากขาว (Ficedula hyperythra)

นกจับแมลงหลังสีเขียว (Ficedula elisae)

นกจับแมลงหลังสีเทา (Ficedula hodgsonii)

นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)

นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Ficedula sapphira)

นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum)

นกจับแมลงอกเทา (Rhinomyias umbratilis)

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Cyornis tickelliae)

นกจับแมลงอกสีนํ้าตาล (Muscicapa muttui)

นกจับแมลงอกสีนํ้าตาลอ่อน (Rhinomyias brunneata)

นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Rhinomyias olivacea)

นกจับแมลงอกสีฟ้า (Cyornis hainana)

นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria)

นกจาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis)

นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus)

นกจาบคาเครานํ้าเงิน (Nyctyornis athertoni)

นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)

นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus)

นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)

นกจาบดินสีนํ้าตาลคอลาย (Pellorneum albiventre)

นกจาบดินหัวดำ (Pellorneum capistratum)

นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)

นกจาบปีกอ่อนเขียว (Carduelis ambigua)

นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Carpodacus eos)

นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Emberiza pusilla)

นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Carpodacus erythrinus)

นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคลํ้า (Carpodacus nipalensis)

นกจาบปีกอ่อนสีแดง (Haematospiza sipahi)

นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Emberiza rutila)

นกจาบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami)

นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ (Emberiza spodocephala)

นกจาบปีกอ่อนหัวดำ (Emberiza melanocephala)

นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว (Emberiza tristrami)

นกจาบปีกอ่อนหัวเทา (Emberiza fucata)

นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู (Fringilla coelebs)

นกจาบปีกอ่อนอกส้ม (Fringilla montifringilla)

นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola)

นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra assamica)

นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula)

นกจาบฝนเสียงใส (Mirafra javanica)

นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทาหัวเหลือง (Tesia olivea)

นกจุนจู๋ท้องเทา (Tesia cyaniventer)

นกจุนจู๋หัวสีตาล (Tesia castaneocoronata)

นกจู๋เต้นเขาปูน (Napothera crispifrons)

นกจู๋เต้นคิ้วยาว (Napothera epilepidota)

นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pnoepyga pusilla)

นกจู๋เต้นตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla)

นกจู๋เต้นลาย (Kenopia striata)

นกจู๋เต้นหางสั้น (Nepothera brevicaudata)

นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi)

นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel)

นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor)

นกเฉี่ยวดงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus)

นกเฉี่ยวดงหางสีนํ้าตาล (Tephrodornis virgatus)

นกเฉี่ยวบุ้งกลาง (Coracina polioptera)

นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก (Coracina fimbriata)

นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschista)

นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil)

นกช้อนหอยขาว หรือ นกกุลาขาว (Threskiornis melanocephalus)

นกช้อนหอยดำ หรือ นกกุลาดำ (Pseudibis davisoni)

นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)

นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลาใหญ่ (Pseudibis gigantea)

นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)

นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata)

นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)

นกชายเลนท้องดำ (Calidris alpina)

นกชายเลนนํ้าจืด (Tringa glareola)

นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis)

นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)

นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea)

นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus)

นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus)

นกซ่อมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus)

นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus)

นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans)

นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)

นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)

นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)

นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)

นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)

นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)

นกแซวสวรรค์หางดำ (Terpsiphone atrocaudata)

นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)

นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่

(Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)

นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)

นกเด้าดินพันธุ์จีน หรือ นกเด้าดินนิ้วสั้น (Anthus godlewskii)

นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย (Anthus rubescens)

นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)

นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus)

นกเด้าดินอกสีชมพู (Anthus roseatus)

นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus)

นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea)

นกเด้าลมหัวเหลือง (Motacilla citrieola)

นกเด้าลมเหลือง (Motacilla flava)

นกเดินดงญี่ปุ่น (Turdus cardis)

นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอดำ (Turdus ruficollis)

นกเดินดงดำปีกเทา (Turdus boulboul)

นกเดินดงลายเสือ (Zoothera dauma)

นกเดินดงเล็กปากยาว (Zoothera marginata)

นกเดินดงสีคลํ้า (Turdus obscurus)

นกเดินดงสีดำ (Turdus merula)

นกเดินดงสีเทาดำ (Zoothera sibirica)

นกเดินดงสีนํ้าตาลแดง (Turdus rubrocanus)

นกเดินดงหลังสีไพล (Zoothera dixoni)

นกเดินดงหัวนํ้าตาลแดง (Zoothera interpres)

นกเดินดงหัวสีส้ม (Zoothera citrina)

นกเดินดงอกดำ (Turdus dissimilis)

นกเดินดงอกเทา (Turdus feae)

นกเดินดงอกลาย (Turdus naumanni)

นกตบยุงป่าโคก (Caprimulgus affinis)

นกตบยุงพันธุ์มลายู (Eurostopodus temminckii)

นกตบยุงภูเขา (Caprimulgus indicus)

นกตบยุงยักษ์ (Eurostopodus macrotis)

นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus)

นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)

นกตะกราม (Leptoptilos dubius)

นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus)

นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)

นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)

นกตั้งล้อ (Megalaima virens)

นกติ๊ดแก้มเหลือง (Parus spilonotus)

นกติ๊ดคิ้วเหลือง (Sylviparus modestus)

นกติ๊ดสุลต่าน (Melanochlora sultanea)

นกติ๊ดหน้าแดง (Cephalopyrus flammiceps)

นกติ๊ดหัวแดง (Aegithalos concinus)

นกติ๊ดใหญ่ (Parus major)

นกตีทอง (Megalaima haemacephala)

นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)

นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes)

นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือ นกแต้วแร้วเขียวเขมร (Pitta ellioti)

นกแต้วแล้วแดงมลายู หรือ นกแต้วแร้วแดงมลายู (Pitta granatina)

นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกแต้วแร้วธรรมดา หรือ นกกอหลอ

(Pitta moluccensis)

นกแต้วแล้วป่าโกงกาง หรือ นกแต้วแร้วป่าโกงกาง (Pitta megarhyncha)

นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกแต้วแร้วยักษ์ หรือ นกซุ้มหมู (Pitta caerulea)

นกแต้วแล้วลาย หรือ นกแต้วแร้วลาย (Pitta guajana)

นกแต้วแล้วสีนํ้าเงิน หรือ นกแต้วแร้วสีนํ้าเงิน (Pitta cyanea)

นกแต้วแล้วหูยาว หรือ นกแต้วแร้วหูยาว (Pitta phayrei)

นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีนํ้าเงิน หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีนํ้าเงิน

(Pitta soror)

นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีนํ้าตาล หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีนํ้าตาล

(Pitta oatesi)

นกแต้วแล้วอกเขียว หรือ นกแต้วแร้วอกเขียว (Pitta sordida)

นกโต้คลื่นสีคลํ้า (Oceanodroma monorhis)

นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีนํ้าตาล (Sitta nagaensis)

นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม (Sitta castanea)

นกไต่ไม้สีสวย (Sitta formosa)

นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ (Sitta frontalia)

นกไต่ไม้ใหญ่ (Sitta magna)

นกทะเลขาเขียว (Tringa nebularia)

นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)

นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)

นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)

นกทึดทือมลายู (Ketupa ketupu)

นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis)

นกน็อดดี้ (Anous stolidus)

นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)

นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)

นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)

นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)

นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia)

นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)

นกนางนวลแกลบดำ (Sterna fuscata)

นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (Chlidonias leucopterus)

นกนางนวลแกลบท้องดำ (Sterna acuticauda)

นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana)

นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)

นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)

นกนางนวลแกลบแม่นํ้า (Sterna aurantia)

นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)

นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)

นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)

นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)

นกนางนวลขอบปีกขาว (Larus ridibundus)

นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)

นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)

นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Larus ichthyaetus)

นกนางนวลหางดำ (Larus crassirostris)

นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)

นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)

นกนางแอ่นลาย (Hirundo striolata)

นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia)

นกนางแอ่นทรายสีนํ้าตาล (Riparia paludicola)

นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)

นกนางแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica)

นกนางแอ่นผาสีคลํ้า (Hirundo concolor)

นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica)

นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Delichon nipalensis)

นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus)

นกนางแอ่นหางลวด (Hirundo smithii)

นกนิลตวาท้องสีส้ม (Niltava vivida)

นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Niltava sundara)

นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi)

นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)

นกนิลตวาใหญ่ (Niltava grandis)

นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris)

นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus)

นกบั้งรอกปากแดง (Phaenicophaeus javanicus)

นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus)

นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Phaenicophaeus diardi)

นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)

นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)

นกบู๊บบี้สีนํ้าตาล (Sula leucogaster)

นกบู๊บบี้หน้าดำ (Sula dactylatra)

นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)

นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis)

นกปรอดดำ

(Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)

นกปรอดดำปีกขาว (Pycnonotus melanoleucos)

นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)

นกปรอดท้องสีเทา (Pycnonotus cyaniventris)

นกปรอดเทาหัวขาว (Hypsipetes thompsoni)

นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)

นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus)

นกปรอดลาย (Pycnonotus striatus)

นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)

นกปรอดเล็กท้องเทา (Pycnonotus erythropthalmos)

นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Iole viridescens หรือHypsipetes viridescens)

นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)

นกปรอดสีขี้เถ้า (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)

นกปรอดสีคลํ้าใต้คอเหลือง (Criniger finschii)

นกปรอดสีนํ้าตาลตาขาว (Pycnonotus simplex)

นกปรอดสีนํ้าตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus)

นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus)

นกปรอดหงอนตาขาว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae)

นกปรอดหงอนปากหนา (Spizixos canifrons)

นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)

นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)

นกปรอดหลังเขียวอกลาย

(Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis)

นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger)

นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)

นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous)

นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)

นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)

นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)

นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus squamatus)

นกปรอดโอ่งแก้มเทา (Criniger bres)

นกปรอดโอ่งท้องสีนํ้าตาล (Criniger ochraceus)

นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)

นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus)

นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา

(Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus)

นกปลีกล้วยท้องเทา (Arachnothera affinis)

นกปลีกล้วยปากยาว (Arachnothera robusta)

นกปลีกล้วยปากหนา (Arachnothera crassirostris)

นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)

นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)

นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys)

นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)

นกปากกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus)

นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)

นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus)

นกปากกบลายดำ (Batrachostomus hodgsoni)

นกปากงอน (Recurvirostra avosetta)

นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia)

นกปากช้อนหน้าดำ (Platalea minor)

นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola)

นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola)

นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus)

นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala)

นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura)

นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago)

นกปากนกแก้วคิ้วดำ (Pradoxornis atrosuperciliaris)

นกปากนกแก้วหัวเทา (Paradoxornis gularis)

นกปากนกแก้วหางสั้น (Paradoxornis davidianus)

นกปากนกแก้วหูเทา (Paradoxornis nipalensis)

นกปากนกแก้วอกลาย (Paradoxornis guttaticollis)

นกปากห่าง (Anastomus oscitans)

นกปากแอ่นหางดำ (Limosa limosa)

นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica)

นกปีกแพรสีเขียว (Cochoa viridis)

นกปีกแพรสีม่วง (Cochoa purpurea)

นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)

นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)

นกปีกสั้นเล็ก (Brachypteryx leucophrys)

นกปีกสั้นสีนํ้าเงิน (Brachypteryx montana)

นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)

นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus)

นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)

นกเปล้าคอสีม่วง (Treron vernans)

นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis)

นกเปล้าท้องขาว (Treron sieboldii)

นกเปล้าเล็กหัวเทา (Treron olax)

นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)

นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)

นกเปล้าหางเข็ม (Treron apicauda)

นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi)

นกเปล้าหางพลั่ว (Treron sphenura)

นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei)

นกเปล้าอกสีม่วงนํ้าตาล (Treron bicincta)

นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)

นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)

นกพงคิ้วดำ (Acrocephalus bistrigiceps)

นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา (Locustella certhiola)

นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)

นกพงนาพันธุ์จีน (Acrocephalus concinens)

นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย (Acrocephalus tangorum)

นกพงนาหิมาลัย (Acrocephalus agricola)

นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)

นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis)

นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น

(Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)

นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus)

นกพญาปากกว้างท้องแดง (Cymbirhynchus macrorhynchos)

นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)

นกพญาปากกว้างเล็ก (Eurylaimus ochromalus)

นกพญาปากกว้างสีดำ (Corydon sumatranus)

นกพญาปากกว้างหางยาว (Psarisomus dalhousiae)

นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)

นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris)

นกพญาไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus)

นกพญาไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris)

นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)

นกพญาไฟเล็กคอดำ (Pericrocotus igneus)

นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)

นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)

นกพญาไฟตะโพกสีนํ้าตาล (Pericrocotus cantonensis)

นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)

นกพรานผึ้ง (Indicator archipelagicus)

นกพริก (Metopidius indicus)

นกพลิกหิน (Arenaria interpres)

นกพิราบเขาสูง (Columba pulchricollis)

นกพิราบป่าอกลาย (Columba hodgsonii)

นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)

นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ (Megalaima incognita)

นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos)

นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima franklinii)

นกโพระดกคิ้วดำ (Megalaima oorti)

นกโพระดกเคราเหลือง (Megalaima chrysopogon)

นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)

นกโพระดกหนวดแดง (Psilopogon pyrolophus)

นกโพระดกหน้าผากดำ (Megalaima australis)

นกโพระดกหลากสี (Megalaima rafflesii)

นกโพระดกหัวเหลือง (Megalaima henricii)

นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)

นกฟินฟุท (Heliopais personata)

นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)

นกภูหงอนพม่า (Yuhina humilis)

นกภูหงอนวงตาขาว (Yuhina flavicollis)

นกภูหงอนหัวนํ้าตาลแดง (Yuhina castaniceps)

นกมุดนํ้า (Cinclus pallasii)

นกมุ่นรกคอแดง (Alcippe rufogularis)

นกมุ่นรกคิ้วดำ (Alcippe grotei)

นกมุ่นรกตาขาว (Alcippe poioicephala)

นกมุ่นรกตาแดง (Alcippe morrisonia)

นกมุ่นรกภูเขา (Alcippe peracensis)

นกมุ่นรกสีนํ้าตาล (Alcippe brunneicauda)

นกมุ่นรกหัวนํ้าตาลแดง (Alcippe castaneceps)

นกมูม (Ducula badia)

นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis)

นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง (Cisticola exilis)

นกยอดหญ้าสีดำ หรือ นกขี้หมา (Saxicola caprata)

นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea)

นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni)

นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola torquata)

นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)

นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa)

นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)

นกยางเขียว (Butorides striatus)

นกยางควาย (Bubulcus ibis)

นกยางจีน (Egretta eulophotes)

นกยางดำ (Dupetor flavicollis)

นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)

นกยางทะเล (Egretta sacra)

นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)

นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)

นกยางเปีย (Egretta garzetta)

นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)

นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensis)

นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)

นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)

นกยูง (Pavo muticus)

นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)

นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)

นกระวังไพรแก้มสีนํ้าตาล (Pomatorhinus erythrogenys)

นกระวังไพรปากแดงยาว (Pomatorhinus ochraceiceps)

นกระวังไพรปากแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus)

นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)

นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)

นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus)

นกรัฟ (Philomachus pugnax)

นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)

นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea)

นกลุมพูขาว หรือ นกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)

นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea)

นกแว่นตาขาวข้างแดง (Zosterops erythropleurus)

นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)

นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti)

นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)

นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)

นกแว่นสีนํ้าตาล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)

นกศิวะปีกสีฟ้า (Minla cyanouroptera)

นกศิวะหางสีตาล (Minla strigula)

นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)

นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)

นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)

นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)

นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)

นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)

นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)

นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)

นกสาลิกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca)

นกสาลิกาปากดำ (Pica pica)

นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)

นกเสือแมลงคอสีตาล (Pteruthius melanotis)

นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis)

นกเสือแมลงหน้าสีตาล (Pteruthius aenobarbus)

นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus rufulus)

นกแสก (Tyto alba)

นกแสกแดง (Phodilus badius)

นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)

นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)

นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)

นกหนูแดง (Porzana fusca)

นกหว้า (Argusianus argus)

นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Picus viridanus)

นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)

นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)

นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus)

นกหัวขวานคอลาย (Picus mentalis)

นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)

นกหัวขวานแคระอกเทา (Hemicircus concretus)

นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)

นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)

นกหัวขวานจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis)

นกหัวขวานด่างแคระ

(Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)

นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis)

นกหัวขวานด่างท้องนํ้าตาลแดง

(Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus)

นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Picoides mahrattensis)

นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Picoides atratus)

นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Picoides macei)

นกหัวขวานแดง (Blythipicus rubiginosus)

นกหัวขวานแดงลาย (Picus miniaceus)

นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis)

นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis)

นกหัวขวานปีกแดง (Picus puniceus)

นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Meiglyptes tukki)

นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis)

นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)

นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii)

นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)

นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)

นกหัวขวานหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus)

นกหัวขวานหัวเหลือง (Gecinulus grantia)

นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis)

นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)

นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)

นกหัวขวานอกแดง

(Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius)

นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)

นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus)

นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)

นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)

นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii)

นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus)

นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii)

นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula)

นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)

นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)

นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva)

นกหางนาก (Megalurus palustris)

นกหางรำดำ (Heterophasia melanoleuca)

นกหางรำหลังแดง (Heterophasia annectens)

นกหางรำหางยาว (Heterophasia picaoides)

นกออก (Haliaeetus leucogaster)

นกอัญชันคิ้วขาว (Porzana cinerea)

นกอัญชันจีน (Porzana paykullii)

นกอัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata)

นกอัญชันป่าขาเทา (Rallina eurizonoides)

นกอัญชันเล็ก (Porzana pusilla)

นกอัญชันเล็กลายจุด (Porzana porzana)

นกอัญชันหางดำ (Porzana bicolor)

นกอัญชันอกเทา (Rallus striatus)

นกอัญชันอกสีไพล (Rallus aquaticus)

นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)

นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayensis)

นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus fasciatus)

นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปป์ (Aquila nipalensis)

นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)

นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)

นกอินทรีสีนํ้าตาล (Aquila rapax)

นกอินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus)

นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)

นกอินทรีหางขาว (Haliaeetus albicilla)

นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus)

นกอีก๋อยตะโพกสีนํ้าตาล (Numenius madagascariensis)

นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus)

นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata)

นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)

นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)

นกอีแพรดคอขาว (Rhipidura albicollis)

นกอีแพรดคิ้วขาว (Rhipidura aureola)

นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica)

นกอีแพรดท้องเหลือง (Rhipidura hypoxantha)

นกอีแพรดอกลาย (Rhipidura perlata)

นกอีลํ้า หรือ นกอีดำ (Gallinula chloropus)

นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)

นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)

นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus)

นกอีเสือสีนํ้าตาล (Lanius cristatus)

นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)

นกอีเสือหลังเทา (Lanius tephronotus)

นกอีเสือหัวดำ (Lanius schach)

นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)

นกเอี้ยงก้นลาย (Acridotheres cristatellus)

นกเอี้ยงควาย (Acridotheres fuscus)

นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)

นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ (Aplonis panayensis)

นกเอี้ยงถํ้า (Myiophoneus caeruleus)

นกเอี้ยงพราหมณ์ (Temenuchus pagodarum หรือSturnus pagodarum)

นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)

นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)

นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)

นกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphagus หรือ Aerodramus fuciphagus)

นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)

นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)

นกแอ่นท้องขาว (Collocalia esculenta)

นกแอ่นท้องลาย (Apus acuticauda)

นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea)

นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)

นกแอ่นบ้าน (Apus affinis)

นกแอ่นพง (Artamus fuscus)

นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย

(Collocalia brevirostris หรือ Aerodramus brevirostris)

นกแอ่นฟ้าเคราขาว (Hemiprocne comata)

นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา (Hemiprocne longipennis)

นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)

นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว

(Rhaphidura leucopygialis)

นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังดำ

(Collocalia maximus หรือ Aerodramus maximus)

นกแอ่นใหญ่คอขาว (Hirundapus caudacutus)

นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว (Hirundapus giganteus)

นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ (Hirundapus cochinchinensis)

นกฮูก หรือนกเค้ากู่ (Otus lempiji)

เป็ดก่า (Cairina scutulata)

เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)

เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna)

เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri)

เป็ดดำหัวสีนํ้าตาล (Aythya nyroca)

เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)

เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)

เป็ดเทาก้นดำ (Anas strepera)

เป็ดปากแดง (Netta rufina)

เป็ดปากยาวข้างลาย (Mergus squamatus)

เป็ดปากพลั่ว (Anas clypeata)

เป็ดปากสั้น (Anas penelope)

เป็ดปีกเขียว (Anas crecca)

เป็ดเปีย (Aythya fuligula)

เป็ดเปียหน้าเขียว (Anas falcata)

เป็ดโปช๊าดหลังขาว (Aythya ferina)

เป็ดพม่า (Tadorna ferruginea)

เป็ดลาย (Anas querquedula)

เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)

เป็ดหน้าเหลือง (Anas formosa)

เป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos)

เป็ดหางแหลม (Anas acuta)

พญาแร้ง (Sarcogyps calvus)

ห่านเทาปากชมพู (Anser anser)

ห่านเทาปากดำ หรือห่านคอขาว (Anser cygnoides)

ห่านหัวลาย (Anser indicus)

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes)

เหยี่ยวกิ้งก่าสีนํ้าตาล (Aviceda jerdoni)

เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)

เหยี่ยวค้างคาว (Macheiramphus alcinus)

เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus)

เหยี่ยวด่างดำขาว (Circus melanoleucos)

เหยี่ยวดำ (Milvus migrans)

เหยี่ยวดำท้องขาว (Spizaetus alboniger)

เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)

เหยี่ยวต่างสี (Spizaetus cirrhatus)

เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis)

เหยี่ยวท้องแดง (Hieraaetus kienerii)

เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)

เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)

เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Circus cyaneus)

เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย (Circus aeruginosus)

เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)

เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ (Accipiter nisus)

เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)

เหยี่ยวนกเขาท้องขาว (Accipiter gentilis)

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis)

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis)

เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)

เหยี่ยวนิ้วสั้น (Circaetus gallicus)

เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา (Ichthyophaga humilis)

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus)

เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)

เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)

เหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinus)

เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis)

เหยี่ยวเมอร์ลิน (Falco columbarius)

เหยี่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax fringillarius)

เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens)

เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)

เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis)

เหยี่ยวหงอนสีนํ้าตาลท้องขาว (Spizaetus nanus)

เหยี่ยวหน้าเทา (Butastur indicus)

เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)

เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)

เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป (Falco subbuteo)

อีกา (Corvus macrorhynchos)

อีแก (Corvus splendens)

อีแร้งดำหิมาลัย (Aegypius monachus)

อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis)

อีแร้งสีนํ้าตาล (Gyps indicus)

อีแร้งสีนํ้าตาลหิมาลัย (Gyps himalayensis)

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma)

กิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)

กิ้งก่าเขาหนามยาว (Acanthosaura armata)

กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera)

กิ้งก่าดงคอสีฟ้า (Gonocephalus bellii)

กิ้งก่าดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae)

กิ้งก่าดงใหญ่ (Gonocephalus grandis)

กิ้งก่าบินคอดำ (Draco melanopogon)

กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii)

กิ้งก่าบินคอสีส้ม (Draco fimbriatus)

กิ้งก่าบินปีกแดง (Draco haematopogon)

กิ้งก่าบินปีกลาย (Draco taeniopterus)

กิ้งก่าบินปีกส้ม (Draco maculatus)

กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ (Draco quinquefasciatus)

กิ้งก่าบินมลายู (Draco obscurus)

กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า (Draco volans)

กิ้งก่าป่าสีนํ้าเงิน หรือ กิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotis fusca)

กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor)

กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)

งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)

งูจงอาง (Ophiophagus hannah)

งูทางมะพร้าวเขียว (Gonyosoma prasina)

งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน

(Elaphe flavolineata)

งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea)

งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)

งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถํ้า (Elaphe taeniura)

งูสิง (Ptyas korros)

งูสิงหางดำ (Ptyas carinatus)

งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย (Ptyas mucosus)

งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)

งูหลาม (Python molurus bivittatus)

งูหลามปากเป็ด (Python curtus)

งูเหลือม (Python reticulatus)

จระเข้นํ้าเค็ม (Crocodylus porosus)

จระเข้นํ้าจืด (Crocodylus siamensis)

จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli)

จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis)

จิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis)

จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)

ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)

ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus)

ตะโขง (Tomistoma schlegelii)

ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)

ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดำ (Dogania subplana)

ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว

(Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis)

ตะพาบพม่า (Nilssonia formosa)

ตะพาบม่านลาย หรือ กราวลาย หรือ กริวลาย (Chitra chitra)

ตะพาบหัวกบ หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว

(Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii)

ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus)

ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii)

ตุ๊กแกบินหางแผ่น (Ptychozoon kuhli)

ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionatum)

ตุ๊กแกป่าคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami)

ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus)

ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini)

ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ (Cyrtodactylus papilionoides)

ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis)

ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius)

ตุ๊กแกป่าใต้ (Cyrtodactylus pulchellus)

ตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus feae)

ตุ๊กแกป่านํ้าหนาว (Cyrtodactylus interdigitalis)

ตุ๊กแกป่าพม่า (Cyrtodactylus variegatus)

ตุ๊กแกป่ามลายู (Cyrtodactylus consobrinus)

ตุ๊กแกป่าลายจุด (Cyrtodactylus peguensis)

ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus)

ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko monarchus หรือ Gekko tuberculatus)

ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus)

ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii)

เต่ากระ (Eretmochelys imbricata)

เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน (Batagur baska)

เต่าจักร (Heosemys spinosa)

เต่าดำ หรือ เต่ากา (Siebenrockiella crassicollis)

เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Manouria impressa)

เต่าตนุ (Chelonia mydas)

เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวฆ้อน หรือ เต่าหัวโต

(Caretta caretta)

เต่าทับทิม (Notochelys platynota)

เต่านา (Malayemys subtrijuga)

เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือเต่าวัดหัวเหลือง

(Hieremys annandalii)

เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata)

เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga)

เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)

เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)

เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง (Callagur borneoensis)

เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys)

เต่าหญ้าตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์

(Lepidochelys olivacea)

เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)

เต่าหวาย (Heosemys grandis)

เต่าหับ (Cuora amboinensis)

เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก

(Indotestudo elongata)

เห่าช้าง (Varanus rudicollis)

เหี้ย (Varanus salvator)

เต่านามลายู (Malayemys macrocephala)

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก

กบเกาะช้าง (Linmonectes kohchangae หรือ Rana kohchangae)

กบดอยช้าง (Chaparana aenea หรือRana aenea)

กบท่าสาร (Ingerana tasanae)

กบทูด หรือ เขียดแลว (Limnonectes blythii หรือ Rana blythii)

กบอกหนาม (Paa fasciculispina หรือ Rana fasciculispina)

กะทั่ง หรือ กะท่าง หรือ จักกิ้มนํ้า (Tylototriton verrucosus)

คางคกขายาว (Leptophryne borbonica)

คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii)

คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ (Bufo parvus)

คางคกห้วยมลายู (Ansonia malayana)

คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis)

จงโคร่ง (Bufo asper)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง

ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi Gray)

ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus (Cladognathus) giraffaOliver)

ด้วงดินขอบทองแดง (Mouhotia batesi Lewis)

ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolyce phyllodes Hagenbach)

ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis Hope)

ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ (Troides amphrysus Cramer)

ผีเสื้อถุงทองป่าสูง (Troides helena Linnaeus)

ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ (Stichophthalma godfreyiRothschild)

ผีเสื้อนางพญาเขมร (Stichophthalma cambodiaHewitson)

ผีเสื้อนางพญาพม่า (Stichophthalma louisa Wood-Mason)

ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ (Stichophthalma camadevaWestwood)

ผีเสื้อภูฐาน (Bhutanitis lidderdalii Atkinson)

ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor Cramer)

ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ (Meandrusa sciron Leech)

ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง (Meandrusa payeni Boisduval)

ผีเสื้อหางติ่งสพายเขียว (Papilio palinurus Fabricius)

ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง (Actias rhodopneumaRöber)

ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก (Actias maenasDoubleday)

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias selene HÜber)

ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก (Actias sinensis Mell)

สัตว์ป่าจำพวกปลา

ปลาจาดถํ้า (Poropuntius speleops)

ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)

ปลาพลวงถํ้า (Neolissochilus subterraneus)

ปลาผีเสื้อถํ้า (Cryptotora thamicola)

ปลาค้อถํ้า (Nemacheilus troglocataractus)

ปลาค้อตาบอด (Schistura oedipus)

ปลาค้อจารุธานินธร์ (Schistura jaruthanini)

ปลาค้อถํ้าพระวังแดง (Schistura spiesi)

ปลาค้อถํ้าพระไทรงาม (Schistura deansmarti)

ปลาชะโอนถํ้า (Pterocryptis buccata)

ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)

ปลาติดหิน หรือ ปลาค้างคาว (Oreoglanis siamensis)

ปลาเสือตอ หรือปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioidespulcher)

ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea

กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia

ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria

ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia

และในอันดับ (Order) Stylasterina

ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina

ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea

ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea

ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn)

ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn)

ปูราชินี (Demanietta sirikit)

หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tridacnidae

หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งสกุล (Genus) หรือวงศ์ (Family) ส่งผลให้คุ้มครองไปถึงสัตว์ป่าของต่างประเทศด้วย อีกทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดได้เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลหรือวงศ์ต่างไปจากเดิม ประกอบกับมีสัตว์ป่าหลายชนิดที่สมควรกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อป้องกันมิให้สัตว์ป่าดังกล่าวสูญพันธุ์ สมควรปรับปรุงการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสียใหม่  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สุภาพร/พิมพ์

๕ กันยายน ๒๕๔๖

A+B

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นุสรา/ปรับปรุง

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๑ สิงหาคม ๒๕๔๖