กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

               ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายจากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ของท่อระบายปากคลอง ในท้องที่ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ถึงประตูระบายปลายคลองกิโลเมตรที่ ๗๔.๕๒๐ ในท้องที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ประภัตร  โพธสุธน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายจากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ของท่อระบายปากคลอง ในท้องที่ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ถึงประตูระบายปลายคลองกิโลเมตรที่ ๗๔.๕๒๐ ในท้องที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

วิมล/ผู้จัดทำ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้า ๑๖/๔ กันยายน ๒๕๔๓