กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง พ.ศ. ๒๕๔๕

กฎกระทรวง

ว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตร

เพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง

พ.ศ. ๒๕๔๕[๑]

                               

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการขออาชญาบัตร ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดใดทำการประมง ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑) คำขออาชญาบัตรตามแบบ (คำขอ ๑) ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๒) อาชญาบัตรฉบับหลังสุดที่ผู้ขออาชญาบัตรได้รับสำหรับเครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ามี)

                  (๓) ในกรณีที่ใช้เรือเป็นเครื่องมือทำการประมง ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตใช้เรือหรือสำเนาใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่า แต่หากเรือนั้นมีขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตร สามารถใช้สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ แทนสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ หรือสำเนาทะเบียนเรือไทยก็ได้

                   (๔) หลักฐานแสดงว่านิติบุคคลที่ขออาชญาบัตรมีวัตถุประสงค์ในการทำการประมงและหลักฐานแสดงว่าผู้ที่ยื่นคำขออาชญาบัตรมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออาชญาบัตร

ในกรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรตามวรรคหนึ่งประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างมีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดนั้น ให้ระบุชื่อสกุลของบุคคลหรือลูกจ้างนั้นไว้ในคำขออาชญาบัตรด้วย

                  ข้อ ๓  ในการยื่นคำขอตามข้อ ๒ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สงสัยอาจสั่งให้ผู้ขออาชญาบัตรนำเครื่องมือนั้นมาให้ตรวจก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นตรวจวัดแทนและรับรองก็ได้

                  ข้อ ๔  เมื่อได้รับคำขอตามความในข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ เมื่อเห็นว่าเป็นการถูกต้องและสมควรออกอาชญาบัตรให้ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกอาชญาบัตรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และออกอาชญาบัตรให้แก่ผู้ขอ

                 ข้อ ๕  อาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบออำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต และให้ใช้แบบอาชญาบัตร (อนุญาต ๑) ท้ายกฎกระทรวงนี้

                 ข้อ ๖  ผู้รับอาชญาบัตรรายใดประสงค์จะขอสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อตัดทอนหรือเพิ่มเติมบุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างของตนให้เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด ให้ยื่นรายชื่อบุคคลที่จะตัดทอนหรือเพิ่มเติมต่อนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยอาชญาบัตร และผู้รับอาชญาบัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าสลักหลังตามกฎกระทรวง และให้นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในการสลักหลัง

                   ข้อ ๗  ผู้รับอาชญาบัตรรายใดนำเครื่องมือในพิกัดนั้นไปใช้ทำการประมงในท้องที่อื่น ซึ่งเก็บอากรสูงกว่าที่ตนได้ชำระแล้ว ให้ผู้รับอาชญาบัตรนั้นนำอาชญาบัตรไปเสียอากรเพิ่มเติมต่อนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี ที่ตนนำเครื่องมือในพิกัดไปใช้ทำการประมง ต่อเมื่อได้ชำระเงินอากรเพิ่มเติม และนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี ได้สลักหลังอาชญาบัตรว่าได้เสียอากรเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงแล้ว จึงจะใช้เครื่องมือนั้นทำการประมงได้

                   ข้อ ๘  ถ้าอาชญาบัตรที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้สูญหายหรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ ผู้รับอาชญาบัตรมีสิทธิยื่นคำขอรับใบแทนอาชญาบัตรตามแบบ (คำขอ ๒) ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งอาชญาบัตรที่ชำรุดเสียหายไปด้วย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและได้สอบสวนพิจารณาเห็นสมควรออกใบแทนให้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนตามกฎกระทรวง และออกใบแทนอาชญาบัตรอันมีข้อความอย่างเดียวกับอาชญาบัตรที่สูญหายหรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญให้แก่ผู้รับอาชญาบัตรโดยให้เขียนคำว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ตอนบน

                  ใบแทนอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี ในท้องที่เดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในใบแทน

                  ข้อ ๙  ถ้าผู้รับอาชญาบัตรประสงค์จะโอนอาชญาบัตรของตนให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นเรื่องราวชี้แจงเหตุผลพร้อมด้วยอาชญาบัตรต่อนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวและได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี สลักหลังการโอนและระบุชื่อผู้รับโอนไว้ในอาชญาบัตร และมอบอาชญาบัตรให้แก่ผู้รับโอนต่อไป

                   ข้อ ๑๐  ถ้าผู้รับอาชญาบัตรได้รับการผ่อนเวลาชำระเงินอากรค่าอาชญาบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามแบบ (อนุญาต ๒) ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้รับอาชญาบัตรแทนอาชญาบัตร และให้ผู้รับอาชญาบัตรมีสิทธิใช้เครื่องมือนั้นทำการประมงได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาชำระเงินอากร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ชูชีพ  หาญสวัสดิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขออาชญาบัตร (คำขอ ๑)

๒. อาชญาบัตร (อนุญาต ๑)

๓. คำขอใบแทนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร (คำขอ ๒)

๔. ใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาชำระเงินอากรตามมาตรา ๓๙ (อนุญาต ๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง เพื่อให้กรมประมงมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือในพิกัดที่ใช้กับเรือที่ใช้ทำการประมงอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

จุฑามาศ/ผู้จัดทำ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๗/๒๔ กันยายน ๒๕๔๕