กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 8) ว่าด้วยใบคู่มือคนงาน อัตราค่าธรรมเนียมและการผัดชำระค่าภาคหลวง

กฎกระทรวงเกษตราธิการ

ออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๕๔๘๔

(ฉบับที่ ๘)

ว่าด้วยใบคู่มือคนงาน อัตราค่าธรรมเนียม

และการผัดชำระค่าภาคหลวง

------------

                        อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๑๔ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๕

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๕๔๘๔ รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการออกกดไว้

ดังต่อไปนี้

 

                                                            ไบคู่มือคนงาน

                        ข้อ ๑.  ไบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ไห้ไช้แบบ (อนุญาต ๑๓) ท้ายกดนี้

                                                      การผัดชำระค่าภาคหลวง

                        ข้อ ๒  ผู้ประสงค์จะขอผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวงไห้ยื่น คำขอต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกเก็บค่าภาคหลวงรายนั้นพานไนกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงที่จะต้องชำระไปไห้ซาบ

                        คำขอไห้มีรายการหย่าน้อย ดังต่อไปนี้

                        (๑) ระบุจำนวนเงินที่จะขอผัดผ่อนและวิธีการที่จะชำระ

                        (๒) ผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ที่จะไห้ไว้เปนหลักประกัน (ถ้ามี)

                        (๓) จะจัดการแก่ไม้ที่ค้างชำระค่าภาคหลวงนั้นต่อไปหย่างไรหรือไม่

                        ข้อ ๓.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารนาเห็นสาควน โดยพิเคราะห์ถึงพรึติการน์

อันเกี่ยวแก่คุนสมบัติ หลักทรัพย์หรือหลักประกันของผู้ขอผัดชำระค่าภาคหลวง และได้รับอนุมัติ

จากอธิบดีกรมป่าไม้แล้ว ก็สั่งอนุญาตผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวงได้ โดยไห้ผู้ขอค้างชำระ

ค่าภาคหลวงทำสัญญาไห้ไว้เปนหลักถาน

 

                                                                ค่าทำเนียม

                        ข้อ ๔.  อัตราค่าทำเนียม ไห้กำหนดดังต่อไปนี้

                                    (๑) ไบแทนไบอนุญาต                             ฉบับละ ๐.๒๕ บาท

                                    (๒) ไบคู่มือคนงานหรือผู้

                                          รับจ้างหรือไบแทน                                 "       ๐.๐๕ บาท

                                    (๓) การอุธรน์

                                          ก. เรื่องการขอตั้งโรงงาน

                                                แปรรูปไม้ หรือการขอ

                                                ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ครั้งละ                                    ๑๐.๐๐ บาท

                                          ข. เรื่องอื่น ๆ                                                    ๑.๐๐ บาท

                                                กดไห้วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                                        ส. กมลนาวิน

                                                       รัถมนตรีว่าการกระซวงกเสตราธิการ

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๘๖/๓/๑๕๗/๑๒ มกราคม ๒๔๘๖]

 

พรพิมล/พิมพ์

๒๕ ก.ค ๒๕๔๔