กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 7) ว่าด้วยการแผ้วถางป่า

กฎกระทรวงเกษตราธิการ

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

(ฉบับที่ ๗)

ว่าด้วยการแผ้วถางป่า

---------

                        อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๕ แห่งพระราช

บัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการออกกดไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ผู้ไดประสงค์แผ้วถางป่า ไห้ยื่นคำขอเปนหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แห่งท้องที่ป่า และไห้มีรายการดังนี้

                        ๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และภูมิลำเนา

                        ๒) การขอแผ้วถางป่านั้น เพื่อจำทำประโยชน์หย่างได

                        ๓) ตำบนที่ตั้งแห่งป่าที่ขอแผ้วถางสแดงอานาเขตกว้าง ยาว ทิสไหนจดอะไรและ

เปนเนื้อที่ประมานเท่าได

                        ข้อ ๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารนาเห็นสมควน ก็ไห้ออกไบอนุญาตแก่ผู้ยื่น

คำขอ

                        การอนุญาตไห้แผ้วถางป่ารายไดมีเนื้อที่เกิน ๒๕ ไร่ขึ้นไปต้องได้รับความเห็น

ชอบของเจ้าพนักงานป่าไม้ หรือโดยอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้

                        ไบอนุญาตแผ้วถางป่า ไห้ไช้แบบ (อนุญาต ๑๒) ท้ายกดนี้

                                                กดไห้ไว้ นะ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                                            ส. กมลนาวิน

                                                            รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการ

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๔๘๖/๓/๑๕๔/๑๒ มกราคม ๒๔๘๖]

 

                                                                                                             พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ก.ค ๒๕๔๔