กฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 5) ว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอย

กฎกระทรวงเกษตราธิการ

ออกตามความไนพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

(ฉบับที่ ๕)

ว่าด้วยการเก็บไม้ไหลลอย

-----------

                        อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๗๕

แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธสักราช ๒๔๘๔ รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการออกกดไว้

ดังต่อไปนี้

 

                                                            การขอเก็บไม้ไหลลอย

                        ข้อ ๑.  ผู้ไดประสงค์เก็บไม้ไหลลอย ไห้ยื่นคำขอเปนหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้า

ที่แห่งท้องที่ และไห้มีรายการดังนี้

                                    (๑) ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และภูมิลำเนา

                                    (๒) เขตที่จะทำการเก็บไม้ไหลลอย

                        ข้อ ๒.  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควน ก็ไห้ออกไบอนุญาต โดยไช้

แบบ (อนุญาต ๙) ท้ายกดนี้ไห้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยกำหนดเวลาทำการตามไบอนุญาตได้ไม่เกิน ๑

ปี นับแต่วันออกไบอนุญาต

 

                                                   การเก็บและรักสาไม้ไหลลอย

                        ข้อ ๓.  ไนการรับไม้ไหลลอย ไห้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวดสอบและลงทเบียนรับ

กับทั้งไช้ตราประทับไม้ของรัถบาลตีประทับไว้

                        การคืนไม้ที่รับไว้ตามความไนวัดก่อนไห้แก่ผู้มีสิทธิ จะกะทำได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาต และพนักงานเจ้าที่นั้นได้ประทับตราสแดง

การคืนไว้ที่ไม้นั้นแล้ว

                        ทเบียนรับไม้ไหลลอย ไห้มีรายการหย่างน้อยดังต่อไปนี้

                                    (๑) วันเดือนปีที่รับแจ้งความหรือรับมอบไม้

                                    (๒) ชื่อและที่หยู่ของผู้เก็บไม้

                                    (๓) เลขลำดับไม้ไหลลอย

                                    (๔) ชนิด จำนวน และขนาดไม้

                                    (๕) รอยตราเครื่องหมายที่ไม้

                                    (๖) สถานที่รักสา และชื่อผู้รักสาไม้

                                    (๗) วันเดือนปีที่จำหน่ายไม้จากทเบียน

                        ข้อ ๔.  ผู้มีสิทธิรับคืนไม่ไหลลอยจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชำระค่ารางวันไน

อัตราดังนี้

                        (๑) ไม้สักที่ยังมิได้แปรรูป ท่อนที่มีปริมาตรตั้งแต่ ๑.๒๐ ลูกบาสเมตรลงมา

ท่อนละ ๑.๕๐ บาท ท่อนที่ปริมาตรเกิน ๑.๒๐ ลูกบาสเมตรขึ้นไป ท่อนละ ๓ บาท

                        (๒) ไม้สักที่แปรรูปแล้วคำนวนตามปริมาตรเนื้อไม้ลูกบาสเมตรละ ๓ บาท

                        (๓) ไม้อื่นกึ่งอัตราไม้สัก

                        ถ้าหากได้มีการรักสาไม้ไหลลอยที่เก็บนั้นไว้ ผู้มีสิทธิรับคืนไม้ไหลลอยนั้น

ต้องชำระค่ารางวันเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ข้างบนนี้อีกไนอัตราร้อยละ ๓๐ ต่อเดือน

 

                                                            กดไห้ไว้ นะ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                                                    ส. กมลนาวิน

                                                                        รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการ

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๔๘๖/๓/๑๔๐/๑๒ มกราคม ๒๔๘๖]

 

พรพิมล/พิมพ์

๒๕ ก.ค ๒๕๔๔