กฎกระทรวงเกษตราธิการ (ฉบับที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวงเกษตราธิการ

(ฉบับที่ ๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการ ชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกษตราธิการ ความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

ข้อ ๒  ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานจากบรรดาผู้ใช้เรือแพผ่านประตูน้ำทุกครั้ง ครั้งหนึ่งตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎนี้

กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๙

พระยาอรรถอารียนิพนธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

๑. บัญชีค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๖๓/ตอนที่ ๖/หน้า ๕๘/๒๒ มกราคม ๒๔๘๙