กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546

กฎกระทรวง

กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน

พ.ศ. ๒๕๔๖[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคห้า และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎหมายกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑  ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้

(๑) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน                ฉบับละ                   ๕๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร                 หน้าละ                      ๑ บาท

 

ข้อ ๒  ให้กำหนดค่าใช้จ่าย ดังนี้

(๑) ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ     ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง

สถานที่ขุดดินหรือถมดิน

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ    ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ

สถานที่ขุดดินหรือถมดิน                   ทางราชการแก่ผู้ที่ไปทำงานเท่าอัตรา

ของทางราชการ

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ประมวล  รุจนเสรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคห้า และมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการขุดดินและถมดิน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

จุฑามาศ/จัดทำ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หน้า ๒๒/๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖