กฎกระทรวง กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

กฎกระทรวง

กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง

ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐[๑]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อ ๒  ให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ยงยุทธ ยุทธวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายกฎกระทรวง กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ได้ระบุชื่อท้องที่และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และพื้นที่บางส่วนของป่าแม่เมาะทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) ประกอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๑๖ ไร่ เพื่อรองรับผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จาง ดังนั้น เพื่อกำหนดชื่อท้องที่และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะเสียใหม่เพื่อมิให้ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง (ตอนขุน) รวมทั้งกันพื้นที่ส่วนที่จัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้อพยพต่อไปได้ สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว และกำหนดป่าแปลงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๗/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐