กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการติดโคมไฟและเครื่องหมายออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

กฎกระทรวง

ฉะบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ว่าด้วยการติดโคมไฟและเครื่องหมาย

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประจำที่ มีหน้าที่ต้องติดโคมไฟ และเครื่องหมายแผ่นสี่เหลี่ยมสีขาวกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร เป็นอย่างน้อยให้เห็นได้ชัดเจน

                 ข้อ ๒.  โคมไฟนั้นผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ต้องติดโคมไฟไว้ที่เรือ ทุ่นหรือเสาหรือหลัก ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ส่วนเครื่องหมายนั้น ในเวลากลางวันผู้รับอนุญาตจะต้องติดไว้เสมอที่เครื่องมือประจำที่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

จรูญ  สืบแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

จุฑามาศ/ปรับปรุง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐