กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

               ข้อ ๑  ให้ยกเลิกบัญชี ข. อัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่ดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ และให้ใช้บัญชี ข. อัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ข้อ ๒  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

พจน์  สารสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]

               ๑. บัญชี ข. อัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในขณะประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เรือที่ใช้เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ยังใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดแรงม้าไม่สูงนัก อัตราค่าบำรุงทางน้ำที่เรียกเก็บจาก

ผู้ขอรับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ที่กำหนดไว้ในขณะนั้นจึงเป็นการเหมาะสม แต่บัดนี้ผู้ใช้เรือยนต์หรือเรือกลไฟได้นำเอาเรือที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดแรงม้าสูงมาเดิน ทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสียค่าบำรุงทางน้ำชลประทานประทานสูงขึ้นตามขนาดแรงม้าที่เพิ่มขึ้น  ฉะนั้นเพื่อมิให้เป็นภาระหนักแก่ผู้ต้องเสียค่าบำรุงทางน้ำชลประทานประเภทนี้จนเกินไปจึงเห็นสมควรลดอัตราค่าบำรุงทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้ขอรับใบอนุญาตเดินเรือยนต์หรือเรือกลไฟรับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ลงกึ่งหนึ่ง

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๙๖/หน้า ๙๑๓/๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๒