กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๓๕

-------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                        ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕

แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องที่

จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอ่างทอง และ

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานแต่ละ

รายได้แจ้งไว้ต่อทางราชการตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบ

กิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบอุทกภัย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                                   กร ทัพพะรังสี

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้น

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ซึ่งโรงงานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจะให้ความช่วยเหลือ

และสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

[รก.๒๕๔๐/๒๒ก/๒๒/๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๐]