กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ ๑  ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระยาบรรลือ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำสิงหนาท ในท้องที่ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ ในท้องที่ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน  การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๒  ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระพิมล - บางบัวทอง จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำบางบัวทอง ในท้องที่ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระพิมล ในท้องที่ตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๓  ให้ทางน้ำชลประทานคลองทวีวัฒนา จากคลองพระพิมล กิโลเมตรที่๑๔.๐๐๐ ตรงข้ามปากคลองลากฆ้อน (ไทรน้อย) ในท้องที่ตำบลไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผ่านคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองภาษีเจริญ ในท้องที่แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๔  ให้ทางน้ำชลประทานคลองสวัสดิ์ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำฉิมพลี ฝั่งเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ในท้องที่ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ฝั่งใต้ของคลองมหาสวัสดิ์ ในท้องที่แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครถึงประตูน้ำมหาสวัสดิ์ ในท้องที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือ นอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๕  ให้ทางน้ำชลประทานคลองภาษีเจริญ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำภาษีเจริญ ในท้องที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำกระทุ่มแบน ในท้องที่ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๖  ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระยาราชมนตรี จากคลองบางเชือกหนังในท้องที่แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผ่านคลองภาษีเจริญถึงคลองมหาชัย ในท้องที่แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

          ข้อ ๗  ให้ทางน้ำชลประทานคลองพระอุดม จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระอุดม ในท้องที่ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงประตูระบายน้ำนามสนธิ ในท้องที่ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

อนุวรรตน์  วัฒนพงศ์สิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

[เอกสรแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประการใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจให้กฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้  ฉะนั้น สมควรกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๙๓/หน้า ๒๑๗/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙