กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พุทธศักราช ๒๔๘๕[๑]

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

              ข้อ ๑   ให้ทางน้ำชลประทานคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ในท้องที่ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี ถึงประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี ในท้องที่ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

               ข้อ ๒   ให้ทางน้ำชลประทานคลองหกวาสายล่าง จากคลองซอยที่ ๒ ฝั่งเหนือของคลองหกวาสายล่าง ในท้องที่ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ฝั่งใต้ของคลองหกวาสายล่าง ในท้องที่แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ถึงประตูน้ำสมบูรณ์ ฝั่งเหนือ ในท้องที่ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกฝั่งใต้ ในท้องที่ตำบลโยธะการ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการ โรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

               ข้อ ๓   ให้ทางน้ำชลประทานคลองเปรมประชากร จากประตูระบายน้ำคลองเปรมเหนือบางปะอิน ในท้องที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านคลองระพีพัฒน์ แยกตกคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ถึงประตูระบายน้ำคลองเปรมบางซื่อในท้องที่แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

               ข้อ ๔   ให้ทางน้ำชลประทานคลองแสนแสบ จากประตูระบายน้ำปทุมวันในท้องที่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถึงคลองพระองค์ไชยานุชิตในท้องที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

                ข้อ ๕   ให้ทางน้ำชลประทานคลองประเวศน์บุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำพระโขนง ในท้องที่แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำท่าถั่ว ในท้องที่ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

               ข้อ ๖ ให้ทางน้ำชลประทานคลองสำโรง จากประตูระบายน้ำและประตูน้ำสำโรง ในท้องที่ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการถึงประตูระบายน้ำและประตูน้ำปากตะคลอง ในท้องที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสรแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้ ฉะนั้น สมควรกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จากผู้ใช้น้ำเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน   จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

วิมล/ปรับปรุง

๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓/ตอนที่ ๙๓/หน้า ๒๒๒/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙